Spring naar content

Is Allah dezelfde als God?

Publicatiedatum: 4 februari 2016

De vraag is niet zo duidelijk als het lijkt. Al voordat de islam bestond, gebruikten Arabisch sprekende joden en christenen het woord Allah.

Allah is het Arabische woord voor God dat net als in Nederland met het woord God door allerlei mensen met verschillende opvattingen werd gebruikt. Ook in de Arabische Bijbel vind je het woord Allah voor God. Voor het woord Allah geldt hetzelfde als voor het woord Isa in de Koran. Wat de Koran over Isa vertelt is niet hetzelfde als wat het Nieuwe Testament over Jezus vertelt. We schieten er weinig mee op door te zeggen dat het om twee verschillende personen gaat, want het is duidelijk dat met Isa wel Jezus bedoeld wordt. De claim van de islam is dat de Koran beter zou weergeven wie God is en wie Jezus is dan het Nieuwe Testament. Christenen nodigen moslims uit om te ontdekken dat God werkelijk is zoals Jezus heeft laten zien en zoals het Nieuwe Testament over Hem getuigt.

Meestal wordt er met de vraag of Allah dezelfde als God is bedoeld of er een belangrijk verschil is tussen wat de islam leert over God en wat de Bijbel daarover leert. Dat is inderdaad zo. Moslims erkennen dat er één Schepper is van hemel en aarde, maar niet dat Hij zondige mensen zo liefheeft dat Hij tenslotte zelf naar de aarde komt en hun zonde en schuld wegdraagt. Ook geloven ze niet dat Hij in de persoon van de Heilige Geest op een vertrouwelijke wijze in ons leven kan komen wonen, waardoor we Hem mogen aanspreken met Abba, Vader. De islam ontkent de kruisiging van Jezus en ontkent dat God de eenheid is van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De meeste moslims stellen dat de Bijbel vervalst is en stellen dat de Koran ons beter duideljik maakt wie God is.

Met name de laatste jaren wordt er door sommigen gesteld dat het woord Allah terug te leiden zou zijn tot de maangod Hoebal en dat de islam niet meer is dan een vorm van paganisme, maar die argumentatie schiet op 2 punten tekort:

1. Filologisch is het uiterst onwaarschijnlijk dat het woord Allah uit die verering ontstaan zou zijn of daartoe beperkt zou zijn. De verwantschap aan het oudere Hebreeuwse El en Elohim geeft duidelijk aan dat het begrip zeer oud is en door vrijwel alle religies in die regio gebruikt werd. Ook joden en christenen gebruikten het woord Allah in hun geschriften. Begrippen als het Hebreeuwse El/Elohiem en het Griekse Theos zijn gebruikt door allerlei afgodendiensten. Hoe fout die ook zijn, er is bijna altijd nog iets overgebleven van het besef van de ene God van hemel en aarde die Adam en Eva van nabij gekend hebben. De heilige Schrift pakt deze begrippen onbekommerd op en vult die in vanuit de openbaring met de claim dat alleen zo God waarlijk gekend en gediend wordt. In dat spoor wordt in de Arabische Bijbel voor El/Elohiem/Theos het woord Allah gebruikt. Allah leer je slechts op één manier kennen: door Jezus Christus van wie de Bijbel getuigt.

2. Er wordt door niemand getwijfeld aan het feit dat Mohammed als verre nakomeling van Abraham opgroeide met afgodendienst. Duidelijk is echter ook dat hij aangesproken werd door het geloof van joden en christenen en de bestaande afgodendienst begon te bekritiseren. Rond de hidjra verschuift de focus van Mohammed van zijn conflict met de Qoeraish en hun afgodendienst naar zijn conflict met joden en christenen en ontstaat het verwijt dat jodendom en christendom afgedwaald zouden zijn en door de islam vervangen worden. Vooral na de dood van Mohammed heeft de islam zich ontwikkeld als in zijn kern een anti-christelijke religie (met als spits dat Jezus geen God is, met als karikatuur dat de Bijbel zou zeggen dat Jezus deel is van een godenfamilie met een Vadergod en Maria als moedergod, en dat het kruis niet nodig is). Er zijn zeker elementen in de islam te vinden die teruggaan op de afgodendienst waarin Mohammed opgroeide, maar de spits is een reactie op de Bijbelse boodschap. De islam claimt dat joden en christenen de heilsgeschiedenis vervalst hebben en dat de islam de geschiedenis van God met mensen juist weergeeft. De eeuwen door heeft de islam daarvoor gebruik gemaakt van bewegingen binnen het christendom die de christelijke belijdenis weerspreken. Voor die claim moeten we niet vluchten door te reageren dat moslims het over een andere God hebben. Op die claim moeten we ingaan en die met inhoudelijke argumenten krachtig weerspreken.

Cees Rentier v.d.m.

Het antwoord op deze en andere vragen vindt u ook bij het onderdeel Jij & Islam

Is Allah dezelfde als God?
Scroll naar boven