Spring naar content

Welkom in Zeist bij de christelijke gemeenschap voor Arabischtaligen en Noord-Afrikanen

Publicatiedatum: 1 maart 2018

Begin 2017 is in Zeist op initiatief van Evangelie & Moslims een pioniersplek gestart. We werken hierin samen met drie plaatselijke kerken. Het project wordt mede ondersteund door de dienstenorganisatie van de PKN en door de IZB. In dit artikel vertellen we over dit project: de visie, de doelgroep, de werkwijze. En natuurlijk: de praktijk.

Een recenter verslag van het werk vindt u hier

Hoe het begon

Vroeg in 2016 begonnen Samer Younan, Rana Aldobadi (beide medewerker van Evangelie & Moslims) en een lid van de Zeister Bethel-wijkgemeente (PKN) met evangelisatiewerk onder de migrantengroepen in Zeist. Dit gebeurde in samenwerking met de plaatselijke GKv-gemeente en met vrijwilligers uit enkele andere kerken. Al snel konden er bijeenkomsten gehouden worden waar asielzoekers en statushouders belangstelling voor toonden. Ook met een kleine groep Marokkanen ontstond diepgaander persoonlijk contact.

Visie en doelgroep

Begin 2017 werd dit initiatief verbreed tot een officiële pioniersplek, die later de naam Daar al-Amal (huis van Hoop) kreeg. Deze pioniersplek is een samenwerkingsverband van drie kerken, ondersteund door Evangelie & Moslims:

-Bethelgemeente (PKN)

-Gereformeerde Kerk vrijgemaakt De Ark

-Evangelie Gemeente Zeist

In dit pioniersproject richten we ons op de twee groepen migranten die sterk aanwezig zijn in Zeist:
– Marokkanen
– Arabischtalige asielzoekers en statushouders

Zij die nog geen christen zijn, willen we een kans geven het evangelie te leren kennen. Arabische christenen willen we in dit proces inschakelen en hen tevens met de bestaande kerken verbinden.

We zien dat met een eigen Arabischtalige samenkomst de drempel lager is voor hen en we veel kunnen delen van het evangelie. We zijn dankbaar dat er een groeiende gemeenschap is rondom het evangelie van hoop.

Team

Samer en Rana spelen als Arabischtalige evangelisten een cruciale rol in het team. Zij beiden brengen ruime ervaring mee, onder andere vanuit de totstandkoming van de Arabisch-Nederlandse gemeente Oase in Amersfoort.

Het kernteam bestaat naast een coördinator nog uit drie personen, ieder afgevaardigd vanuit de drie kerken die nu formeel participeren in dit project: de GKv De Ark, de Bethelkerk (PKN) en de Evangelie Gemeente Zeist. Maandelijks komt dit hele team van zes personen bij elkaar om te bidden, de Bijbel te lezen en de ontwikkelingen in het werk te bespreken. Ook wordt er voorafgaand aan iedere activiteit de tijd genomen om samen te bidden.

Vanaf het begin zoeken we ook naar verbreding van het team. Door regelmatig over het werk te vertellen in de verschillende kerken willen we de betrokkenheid nog verder versterken.

Naast het kernteam is er nog een bestuursteam dat is samengesteld vanuit de kerkenraden van de participerende kerken en iemand van Evangelie & Moslims.

Verbinden en stimuleren

De drie formeel betrokken kerken waren voordat ons project begon ook al actief met missionair en diaconaal werk in Zeist. Zo waren er bijvoorbeeld activiteiten voor jongeren en vrouwen uit het azc, diaconale hulp aan nieuwkomers, een kledingmarkt en Bijbelstudie met enkele families. Ons pioniersproject sluit hierop aan en versterkt deze initiatieven. Daarnaast willen we ook verbinding leggen met andere activiteiten en projecten, zoals BuurtVrij en de Familiezaak. Waar mogelijk kunnen we zo mensen naar elkaar doorverwijzen.

We willen zoveel mogelijk gemeenteleden van alle kerken in Zeist toerusten om mee te helpen om de doelgroep op te zoeken en uit te nodigen voor de samenkomsten. Het kernteam verzorgt daartoe presentaties in de diverse kerken, tijdens diensten en gemeenteavonden. Gemeenteleden die willen meedoen krijgen toerusting door het kernteam en kunnen ervaring opdoen door mee te lopen met anderen.


Wat doen we concreet

  1. Opzoeken en uitnodigen van mensen met een Arabische of Noord-Afrikaanse achtergrond.
  2. Wekelijks organiseren van een Arabisch-Nederlandse samenkomst die er speciaal op gericht is dat mensen Christus leren kennen en ook iets ervaren van de christelijke gemeenschap. Belangrijk hierbij zijn getuigenissen van hen die Jezus leerden kennen en kunnen vertellen hoe zij Hem volgen in hun leven. De Bijbel wordt aansprekend en contextueel uitgelegd, met ruimte voor interactie en persoonlijk gesprek en gebed. En natuurlijk hebben we ook oog voor praktische en pastorale noden.
  3. Een keer per maand begint de avond met een gezellige maaltijd.
  4. Individuele pastorale en diaconale aandacht voor mensen die we leren kennen.
  5. Samenwerken met bestaand missionair-diaconaal werk zoals de kledingmarkt, activiteiten voor jongeren en kinderen, taalles en hulp bij integratie.
  6. In de participerende kerken regelmatig getuigenissen vanuit het werk delen. Het motiveren en helpen van gemeenteleden van de participerende kerken om betrokken te raken.

Welkom in Zeist bij de christelijke gemeenschap voor Arabischtaligen en Noord-Afrikanen
Scroll naar boven