Spring naar content

Kutsal Kitap nedir. / Wat is de Bijbel?

Kutsal Kitap aslında altmışaltı tane kitaptan oluşan bir koleksiyondur. Iki başbölümü vardır: Hz. İsa’nın zamanından önce yazılan Eski Antlaşma (Tevrat ve Zebur) ve Hz. İsa’dan sonraki ilk yüzyılda yazılan Yeni Antlaşma (İncil).

Eski Antlaşma’yı dörde bölebiliriz:
– Tevrat, yani Hz. Musa’nın beş kitabı. Tevrat kelimesinin anlamı öğretişler veya yasadır.
– Kuran’da Zebur olarak söz edilen Hz. Davut’un mezmurları, yani Allah’ın büyüklüğünü ve iyiliğini öven ilahiler; ayrıca Süleyman ya da başkalarının yazdığı bilgelik kitapları.
– İsrail halkının tarihini anlatan tarihsel kitaplar.
– Yeşaya, Yeremya ve Yunus gibi peygamberlerin kitapları.
Eski Antlaşma sadece Hz. Musa veya Hz. Davut’a ait olan kitaplardan değil, fakat daha çok peygambere ait (39 tane) kitaplardan oluşan bir koleksiyondur. Birkaç Aramice olarak yazılan pasajdan başka (yani Daniel ve Ester kitapları) bu kitapların çoğusu Ibranice olarak yazılmıştır. Aramice ve İbranice akraba dillerdir ve Yahudiler M.Ö. 6. yüzyılda Babil’e götürüldükten sonra Aramice aralarında çok konuşulmuştur. Allah bu kitapları Hz. İsa Mesih’in gelişinden önce 13. ve 3. yüzyıl arasında vahiy etmiştir.

Yeni Antlaşma’yı şu bölümlere ayırabiliriz:
– Hz. İsa Mesih’in müjdesini (İncil’i) anlatan dört bölüm. Bu bölümlerin isimleri, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna’dır. İncil kelimesi, ‘müjde’ anlamına gelir. Bu kelime Hz. İsa tarafından ilan edilen Allah’ın mesajı için kullanılırdı. ‘Mesih’* kelimesi ‘meshedilmiş’ anlamına gelir ve Kuran’da ‘masih’ olarak geçmektedir. Hz. İsa’nın öğrencileri O’nun anlattıklarını ve yaptıklarını dört bölümde yazmıştır. Bu dört bölüm birbirlerini tamamlayıp Hz. İsa Mesih’in söz ve eylemlerinin tümünü anlatmaktadırlar.
– Elçilerin İşleri Hz. İsa göğe alındıktan sonra İncil’in nasıl yayıldığını anlatmaktadır. Kudüs’ten Roma’ya kadar birçok kadın ve erkek bu mesajı kabul edip, Hıristiyan toplulukları, yani kiliseleri, oluşturmaya başladılar.
– Elçilerin (Hz. İsa’nın izinden gidenlerin), örneğin Pavlus, Petrus ve Yuhanna’nın mektupları. Bu 21 mektup, İncil ve pratikteki sonuçlarını daha derin bir şekilde anlayabilmek için özellikle kilisere veya kiliselerin liderlerine yazılmıştı.
– Vahiy kitabı. Bu kitapta Hz. İsa’nın öğrencisi olan Yuhanna’ya gösterdiği bir görümü okuyoruz. Hz. İsa öğrencilerini gelecek olan acılar için uyarıyor, fakat aynı zamanda cesaretlendiriyor, çünkü Kendisi izzet ve hürmet içinde gelip Allah’ın barış ve adalet krallığını kuracaktır.
Yeni Antlaşma o zamanki konuşma dili olan Grekçede yazılan 27 kitaptan oluşuyor. Hz. İsa’nın doğumundan sonra 50 ile 90 yılları arasında yazılmıştır.

 

Scroll naar boven