Spring naar content

Vreemd?!

Respect voor iedereen? Wat vind jij?

Vreemd?!

De wereld van moslims heeft voor jou als christen vast allerlei dingen die vreemd zijn. Neem nou de Ramadan: 30 dagen vasten terwijl je 's avonds juist lekker eet. Of de Koran, een boek dat moslims in het Arabisch en op een zangerige toon lezen.

Klik op de vragen hieronder om meer te ontdekken:

Ontdek meer

Respect2all. Respect voor iedereen.
Wat vind jij daarvan, moet dat? Respect voor iedereen....
Voor een crimineel?
Voor een moslimextremist?
Voor een prostituee?
Voor een drugsgebruiker?

Respect? Kom nou. Dat gaat te ver. Dat vind ik niet kunnen.

Niet voor zulke mensen? Voor wie dan wel?
Respect voor iedereen die netjes leeft. Oei, wat is netjes?
Christelijk, volgens de regels van de islam, of nog anders?
En ... houdt iedereen zich aan die regels? Nooit geroddeld, nooit gelogen?

Hoe ga jij met anderen om?
Zoals Jona: Je houdt zoveel mogelijk afstand en hoopt dat God ze een keer straft?

Of zoals Jezus:

  • Tollenaars, door iedereen gehaat, maar Jezus kwam bij hen over de vloer en at met hen (Lukas 19:1-10).

  • Farizeeërs, godsdienstig erg fanatiek voor wie je nooit goed genoeg was, maar Jezus blijft met een van hen in gesprek tot diep in de nacht (Johannes 3:1-3).

  • Melaatsen, door iedereen verafschuwd en gemeden, maar Jezus raakt hen aan en geneest hen (Lukas 5:12-13).

  • Bezetenen, iedereen meed hen uit angst, maar Jezus ziet mensen in nood en bevrijdt hen (Mattheüs 8:28-32).

  • Samaritanen, allochtonen met een ander geloof die een bedreiging vormden, maar Jezus zoekt hen bewust op en wil hen redden, net als zijn eigen volk (Johannes 4)

Hoe moslims vasten
Eén van de vijf plichten van moslims is het vasten tijdens de dertig dagen van de maand Ramadan. Dit vasten heet saum (Arab.) of oruç (Turks).
De regel is dat moslims van zonsopgang tot zonsondergang:
• niets eten,
• niets drinken,
• niet roken,
• geen geslachtsgemeenschap hebben.

's Morgens nog voordat het licht wordt eten ze het soehoor-ontbijt.
's Avonds na het avondgebed verbreken ze het vasten met:
-enkele dadels en koffie (in de Arabische wereld)
-of wat olijven en thee (in Turkije)
-of traditionele Harira-soep (in Noord-Afrika)
Daarna is er een iftaar-maaltijd. Dat is een overvloedige maaltijd met vrienden en/of buren.
Na de maaltijd zijn er vaak bijeenkomsten in de moskee met rituele gebeden, koranrecitaties en vaak lezingen over de islam. Daarbij worden regelmatig ook niet-moslims uitgenodigd.

Moslims noemen verschillende redenen om te vasten:
1. Vasten is een plicht. Als je het doet, rekent God het als goede daad.
2. Vasten reinigt je lichaam en helpt je om gezonder te gaan leven (stoppen met roken).
3. Vasten is een vorm van ascese (zelfbeheersing/vroomheid)

Vasten in de Bijbel
Oude Testament

1. Belangrijkste verplichte vastendag = Grote Verzoendag.
2. In allerlei situaties van nood.
3. Altijd samen met gebed en vaak met bijbehorende offers.
4. Duurt meestal maar 1 dag.
5. Individuele mensen vasten soms langer (Mozes en Elia 40 dagen)
6. Vasten zonder geestelijke omkeer is waardeloos (Jesaja 58).

Nieuwe Testament
1. Jezus vastte zelf 40 dagen bij verzoeking door satan (Mattheüs 4:2).
2. Jezus verplicht niemand om te vasten.
3. Jezus gaat er gewoon vanuit dat wie bidt, af en toe ook vast.
4. Vast niet voor anderen, maar om klein te worden voor God (Mattheüs 6:16vv en Lukas 18:9vv).
5. Bidden en vasten heeft ook te maken met:
- weerstaan van het werk van de satan (Mattheüs 17:21)
- volharden bij verdrukking totdat Jezus terugkomt (Mattheüs 9:14-17).
6. Eerste christengemeenten vastten als ze Gods leiding zochten (bijvoorbeeld Handelingen 13:3 en 14:23)

Het verschil

In de islam en veel godsdiensten gaat het bij vasten om een religieuze plicht waarvoor men beloning verwacht. Vaak wordt ook zelfbeheersing als doel genoemd. In de Bijbel gaat het vooral om het stil worden voor God, Gods nabijheid zoeken. Het is vrijwillig en naar aanleiding van concrete situaties in het leven. Je verdient geen vergeving of aandacht ermee, maar je pleit op Gods genade die Hij al aangeboden heeft in Jezus.

Een aantal belangrijke verschillen op een rijtje:

In de Bijbel is de rode draad de belofte en de vervulling van de komst van Jezus als de Messias, de Redder van de wereld.
In de Koran is nauwelijks een historische lijn te ontdekken. Er is geen belofte van een verlosser, allerlei profeten roepen op om je aan de wetten van God te houden.

In de Bijbel zijn ook profeten zondige mensen, alleen Jezus is zonder zonde.
In de Koran zijn de profeten voorbeeld-mensen die bijna zondeloos zijn.

Volgens de Bijbel leven mensen in een verbroken relatie met God. De profeten wijzen de weg van verlossing. De verlossing (Verlosser) komt van God.
Volgens de Koran bevat de boodschap van de profeten de leefregels (wetten) die je moet houden, daarop beoordeelt God je leven. Er is geen middelaar nodig.

In de Bijbel speelt een offer voor verzoening tussen God en mensen een belangrijke rol.
In de Koran vind je geen priesters of offerdienst (het offerfeest betekent iets anders).

In de Bijbel verwijst het offer naar het volkomen offer van Jezus: het teken van Gods onvoorwaardelijke liefde en vergeving doorhet kruis van Jezus Christus.
Volgens de Koran werd Jezus niet gekruisigd. Volgens moslims werd Jezus vlak voordat ze Hem wilden kruisigen opgenomen in de hemel.

Volgens de Bijbel zijn wetten en wonderen niet genoeg om het leven van mensen te veranderen. Jezus kwam van de hemel om de macht van de zonde te breken en door de Heilige Geest ons hart te veranderen.
Volgens de Koran is Jezus niet de Zoon van God. Hij is wel een bijzondere profeet, maar verder gewoon mens. Volgens moslims kan God geen mens worden.

Mohammed leefde van 570 - 632 in Mekka en Medina. Volgens zijn volgelingen kreeg hij openbaringen van God. Daarom vereerden ze hem als profeet. Na zijn dood verzamelden zijn volgelingen al de uitspraken van Mohammed die volgens hen van God kwamen. Ze noemen deze verzameling de Koran. De Koran is in aantal woorden ongeveer even groot als het Nieuwe Testament. In de tijd van Mohammed was de Bijbel nog niet in het Arabisch vertaald. Daarom vind je geen enkele tekst uit de Bijbel in de Koran. Je vindt er wel verhalen over Jezus en allerlei profeten uit het Oude Testament, die een beetje lijken op de Bijbel, maar er zijn grote verschillen.

In de koran worden de Tauraat (Thora), de Zaboer(Psalmen) en de Indjiel(Evangelie) genoemd als de boeken van de eerdere profeten die van God kwamen. Toen de moslims de Bijbel gingen lezen, ontdekten ze allerlei grote en kleine verschillen tussen de Bijbel en de Koran. Daarop verklaarden moslims dat christenen de Bijbel verdraaid zouden hebben.

Voor de vervalsing van de Bijbel heeft nog nooit iemand een serieus bewijs kunnen leveren. In tegendeel, iedere keer wanneer er weer oudheidkundige vondsten worden gedaan, laten die zien dat de Bijbel heel betrouwbaar is. De Bijbel is het verslag van eeuwen geschiedenis. Honderdduizenden mensen waren getuige van wat God gedaan heeft en hoe profetieën van soms wel 700 jaar eerder zijn uitgekomen. Er zijn duizenden zeer oude handschriften van de Bijbel terug gevonden (van eeuwen vóór de geboorte van Mohammed). Van geen enkel ander boek op aarde kun je dit zeggen.

Er zijn zeker wel kleine verschillen tussen al die handschriften van de Bijbel die gevonden zijn. Maar dat zijn kleine verschillen, die de kernboodschap van de Bijbel op geen enkele manier veranderen. Van de Koran zijn er trouwens veel minder oude handschriften en ook die zijn niet allemaal gelijk, terwijl het een veel jonger boek is.

Kun je als christen de Koran als woord van God aanvaarden? Bijbel en Koran kunnen moeilijk allebei woord van God zijn. Daarvoor zijn de twee boeken teveel in tegenspraak. De Bijbel vertelt vol vreugde over het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt: Jezus Christus. De Koran noemt dat een vergissing en godslastering.

Les
Scroll naar boven