Spring naar content

FAQ's

Hier vind je een antwoord op vragen over de islam

Vragen over de islam

Als je islam en christelijk geloof vergelijkt, lijkt er op het eerste gezicht veel hetzelfde. Als je beter kijkt is de kern erg verschillend.

Volgens de islam is Jezus niet gekruisigd en is Hij niet de Zoon van God die er al vóór de schepping van de wereld was en die ons redden kan van de macht van het kwaad en de dood. In het Nieuwe Testament is dat echter waar alles om draait. Volgens moslims was Jezus wel een bijzonder profeet, maar verder een gewoon mens. Verder vind je in de Koran ook helemaal niets over de priesterdienst en de offerdienst, die in het Oude Testament zo belangrijk zijn.

De islam zegt dat mensen van nature geneigd zijn om God te dienen en dat ze dat ook kunnen als ze hun verstand en de leidraad (de Koran en het voorbeeld van het leven van Mohammed) gebruiken. De Bijbel is niet zo optimistisch over de mens en laat zien dat onze relatie met God zo verstoord is, dat alleen God dat goed kan maken door zelf onze zonde weg te nemen en de macht van het kwaad en de dood te overwinnen. Dat vinden we niet in de islam. Het paste waarschijnlijk niet bij het  succesvolle leven van Mohammed als staatsman om de weg van het kruis en het lijden te gaan.

Omdat Mohammed een succesvol staatsman was die mensen tot aanvaarding van de islam bracht, streven veel moslims een situatie na, waarin er politieke middelen worden gebruikt om de erkenning van God volgens de regels van de islam af te dwingen. Jezus heeft zijn volgelingen gezegd dat zijn koninkrijk er niet langs deze weg komt.

Verder leert de islam dat de Bijbel vervalst is en dat de Koran voor de Bijbel in de plaats is gekomen. In de Koran zelf staat dat nog niet zo duidelijk, maar dit is in de islamitische traditie steeds nadrukkelijker gezegd. Moslims zeggen soms wel dat ze in alle boeken en profeten geloven, maar als je doorvraagt bedoelt men niet de Bijbel zoals we die vandaag kennen en wat de Bijbel over de profeten zegt. In plaats daarvan bedoelen ze wat de Koran en de islamitische traditie zegt dat de boodschap (boeken) van de eerdere profeten zou zijn geweest.

De vraag is niet zo duidelijk als het lijkt. Al voordat de islam bestond, gebruikten Arabisch sprekende joden en christenen het woord Allah. Dat is eenvoudig het Arabische woord voor God, zoals je dat ook in een Arabische Bijbel vindt. Voor het woord Allah geldt hetzelfde als voor het woord Isa in de Koran. Wat de Koran over Isa vertelt is niet hetzelfde als wat het Nieuwe Testament over Jezus vertelt. We schieten er weinig mee op door te zeggen dat het om twee verschillende personen gaat, want het is duidelijk dat met Isa wel Jezus bedoeld wordt. De claim van de islam is dat de Koran beter zou weergeven wie God is en wie Jezus is dan het Nieuwe Testament. Die claim is historisch onredelijk, want de Koran ontstaat vele eeuwen na de verschijning van Jezus. Christenen nodigen moslims uit om te ontdekken dat God werkelijk is zoals Jezus heeft laten zien en zoals het Nieuwe Testament over Hem getuigt.

Meestal wordt er met de vraag of Allah dezelfde als God is bedoeld of er een belangrijk verschil is tussen wat de islam leert over God en wat de Bijbel daarover leert. Dat is inderdaad zo. Moslims erkennen dat er één Schepper is van hemel en aarde, maar niet dat Hij zondige mensen zo liefheeft dat Hij tenslotte zelf naar de aarde komt (in de geboorte van Jezus bij de maagd Maria) en hun zonde en schuld wegdraagt (aan het kruis van Golgotha). Ook geloven ze niet dat Hij in de persoon van de Heilige Geest op een vertrouwelijke wijze in ons leven kan komen wonen, waardoor we Hem mogen aanspreken met Abba, Vader. De islam ontkent de kruisiging van Jezus en ontkent dat God de eenheid is van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De meeste moslims stellen dat de Bijbel vervalst is en stellen dat de Koran ons beter duideljik maakt wie God is. De Koran geeft een heel andere boodschap over wie God zou zijn.

Met name de laatste jaren wordt er door sommigen gesteld dat het woord Allah terug te leiden zou zijn tot de maangod Hoebal en dat de islam niet meer dan een vorm van paganisme, maar die argumentatie schiet op 2 punten tekort:

1. Filologisch is het uiterst onwaarschijnlijk dat het woord Allah uit die verering ontstaan zou zijn of daartoe beperkt zou zijn. De verwantschap aan het oudere Hebreeuwse El en Elohim geeft duidelijk aan dat het begrip zeer oud is en door vrijwel alle religies in die regio gebruikt werd. Ook joden en christenen gebruikten het woord Allah in hun geschriften. Begrippen als het Hebreeuwse El/Elohiem en het Griekse Theos zijn gebruikt door allerlei afgodendiensten. Hoe fout die ook zijn, er is bijna altijd nog iets overgebleven van het besef van de ene God van hemel en aarde die Adam en Eva van nabij gekend hebben. De heilige Schrift (de BIjbel) pakt deze begrippen onbekommerd op en geeft die een unieke betekenis. Alleen zo kennen en dienen we God. In dat spoor wordt in de Arabische Bijbel voor El/Elohiem/Theos het woord Allah gebruikt. Allah leer je slechts op één manier kennen: door Jezus Christus van wie de Bijbel getuigt.

2. Er wordt door niemand getwijfeld aan het feit dat Mohammed als verre nakomeling van Abraham opgroeide met afgodendienst. Duidelijk is echter ook dat hij aangesproken werd door het geloof van joden en christenen en de bestaande afgodendienst begon te bekritiseren. Rond de hidjra verschuift de focus van Mohammed van zijn conflict met de Qoeraish en hun afgodendienst naar zijn conflict met joden en christenen en ontstaat het verwijt dat jodendom en christendom afgedwaald zouden zijn en door de islam vervangen worden. Vooral na de dood van Mohammed heeft de islam zich ontwikkeld als in zijn kern een anti-christelijke religie (met als spits dat Jezus geen God is, met als karikatuur dat de Bijbel zou zeggen dat Jezus een seksuele afstammeling is van een Vadergod en Maria als moedergod, en dat het kruis niet nodig is). Er zijn elementen in de islam te vinden die teruggaan op de afgodendienst waarin Mohammed opgroeide, maar de spits is een reactie op de Bijbelse boodschap. De islam claimt dat joden en christenen de heilsgeschiedenis vervalst hebben en dat de islam de geschiedenis van God met mensen juist weergeeft. De eeuwen door heeft de islam daarvoor gebruik gemaakt van sektarische bewegingen binnen het christendom die de christelijke belijdenis weerspreken. Voor die claim moeten we niet vluchten door te reageren dat moslims het over een andere God hebben. We moeten vragen om de historische overtuigende argumenten voor die claim dat de islam na vijf eeuwen het beter zou weten dan de Bijbel en die argumenten zijn er niet. We moeten moslims helpen God werkelijk te leren kennen door het getuigenis van de Bijbel aan hen door te geven.

Mohammed groeit op in Mekka waar men afgoden aanbidt die in de Ka'aba worden bewaard. Wanneer Mohammed volgens de islamitische overleveringen op veertigjarige leeftijd een eerste openbaring krijgt, lijkt hij in eerste instantie aansluiting te zoeken bij joden en christenen. Hij heeft echter geen toegang tot de Bijbel, omdat die niet in het Arabisch is vertaald. In de periode dat Mohammed in Mekka woont, leidt hij een vreedzaam bestaan. Als hij in Medina komt, krijgt Mohammed  macht als politiek en militair leider en komt het tot een confrontatie met de Joodse gemeenschap rond Medina. Vanaf dat moment gebruikt hij ook geweld voor zijn positie als staatsman en profeet. Hij stelt vanaf dit moment dat Joden en christen zijn afgedwaald en hem moeten aanvaarden als profeet en de islam als godsdienst moeten overnemen. In de loop van de eeuwen is de verering van Mohammed onder moslims toegenomen. Als christen kun je Mohammed eigenlijk niet als profeet aanvaarden omdat de Koran en de traditie van zijn uitspraken op belangrijke punten in strijd zijn met de Bijbel. Het is in gesprekken met moslims niet altijd zinvol om als christen Mohammed te bekritiseren. Het kan gemakkelijk tot verhitte gesprekken leiden waarbij de ander niet meer bereid is om te luisteren naar wat je over Jezus wilt zeggen. Als een moslim je vraagt waarom je Mohammed niet aanvaardt als profeet, zou je reactie kunnen zijn: ‘Wat heeft Mohammed mij nog te bieden wanneer Jezus de Weg, de Waarheid en het Leven is (Johannes 14:6)?'
Nee, er staat in de Koran geen enkel citaat uit de Bijbel. Je vindt er wel allerlei verhalen over de eerdere profeten die meer of minder sterk lijken op de verhalen uit de Bijbel. Soms zijn de namen ook wat anders, zodat je ze niet meteen herkent. Zo wordt Jezus in de Koran Isa genoemd. Het is niet helemaal duidelijk hoe die verandering van naam is ontstaan. Ook lijkt Mohammed de historische volgorde van de Bijbelse personen niet precies gekend te hebben. De moeder van Isa (Jezus) wordt Marjam genoemd en zou een zuster zijn van Haroen (Aäron). Maar Mirjam de zus van Mozes en Aäron leefde 1400 jaar eerder.
De verschillen tussen de Koran en de Bijbel zijn groot. De Bijbel is in een periode van 15 eeuwen ontstaan en christenen en joden delen samen hetzelfde Oude Testament. De Koran is pas zes eeuwen na de Bijbel ontstaan. De Bijbel bestrijkt een enorm lange periode van de menselijke geschiedenis en de verschillende Bijbelboeken vertonen een opmerkelijke samenhang, Voorspellingen komen honderden jaren later uit en steeds weer blijkt hoe betrouwbaar de tekst is overgeleverd. De Koran is in een periode van 22 jaar ontstaan en lijkt sterk beïnvloed te zijn door profetenverhalen uit apocriefe joodse en christelijke bronnen. De Koran vermeldt zaken die historisch in strijd zijn met de Bijbel en de gangbare historische gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld de kruisiging van Jezus ontkent, ontkent Jezus dat Hij de Zoon van God is en wordt Maria de zus genoemd van Aäron die 14 eeuwen eerder leefde. Moslims hebben geen redelijk bewijs kunnen leveren dat de Koran historisch betrouwbaarder is qua informatie over de profeten en Jezus dan de Bijbel. Moslims geloven dat de tekst van de Koran letterlijk is gedicteerd door God in het Arabisch. Dat kunnen christenen niet aanvaarden vanwege de grote verschillend met de Bijbel. Of God de Bijbelschrijvers en de gebeurtenissen die zij beschrijven geleid heeft, kunnen we als mensen natuurlijk niet bewijzen. Dat is uiteindelijk een geloofskeuze. Welk boek we aanvaarden als Woord van God, is niet alleen een rationele vraag. Het heeft ook consequenties voor je leven. Als je de boodschap van de Bijbel als uitgangspunt neemt voor je leven, zul je merken dat God je leven verandert.
Als je het uitlegt als 3=1 is het natuurlijk onlogisch, maar dat is niet wat de drie-eenheid betekent. De drie-eenheid betekent dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest altijd met elkaar verbonden zijn, elkaar eren en een volmaakte eenheid met elkaar vormen. Samen zijn Zij de God die ons heeft geschapen, die ons redt en die ons leven vernieuwt. Als je God alleen maar op afstand kent, kun je niet veel meer over Hem zeggen, dan dat er één Schepper is die je moet gehoorzamen (zoals de islam zegt). Maar we kunnen meer over God zeggen, want God heeft in de loop van de geschiedenis steeds meer van zichzelf bekend gemaakt. Tenslotte is Hij in Jezus zelf naar ons toegekomen. Jezus' leerlingen raakten diep onder de indruk van zijn goddelijke almacht en genade:
-Jezus had autoriteit over de natuurverschijnselen, over leven en dood en over de demonen (Lukas 4:38-41),
-Hij kende mensen nog voordat ze zich bekend maakten (Johannes 1:47-50),
-Hij vergaf mensen hun zonden en beloofde hen eeuwig leven (Markus 2:5-12),
-Hij stelde zich op gelijke voet met de Vader (Mattheüs 28:19, Johannes 5:22-23),
-Hij zei dat Hij al bij de Vader was voordat de wereld bestond (Johannes17:5).
Na Jezus' opstanding kwam de Heilige Geest in het leven van de leerlingen van Jezus. Zo leerden ze God kennen, als eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het is geen theologische redenering die later is verzonnen, maar de manier waarop deze Joodse mannen en vrouwen God in de praktijk van hun leven leerden kennen. Het is een van de belangrijkste onderwerpen in de Evangeliën (lees bijvoorbeeld Johannes 14-17).
Zo kan het wel lijken als mensen met een kruisje om hun hals alles doen waar ze maar zin in hebben. Moslims vinden het onrechtvaardig dat een ander voor jouw zonden opdraait. Maar het is geen ander (mens).... Het is God, onze Rechter, die Zelf onze zonden op zich neemt! Op die manier laat God ons twee dingen zien: Hoe serieus Hij onze zonde neemt en hoeveel Hij van ons houdt. Deze manier van vergeven gaat dus heel wat dieper dan dat God je zonden gewoon maar door de vingers zou zien, of je er een tijdje voor zou laten branden in de hel. Zonde is trouwens niet alleen het overtreden van een regeltje, maar een verslavende manier van leven die niet op God gericht is. Zonde maakt ons los van God, zonde maakt het leven kapot. Jezus heeft ons met zijn dood en opstanding bevrijd van de vloek die over ons leven ligt. Dankzij Hem mogen wij een nieuw leven beginnen mét Hem.
Wie de Koran leest, ontdekt dat Mohammed de uitdrukking ‘Zoon van God' letterlijk opvatte en dacht dat ook Maria als god vereerd werd. Maar het Nieuwe Testament leert natuurlijk nergens over een godenfamilie! ‘Zoon van God' wordt in het Oude Testament ook al gebruikt voor het volk Israël. Zij behoorden door hun manier van leven de naam van God te vertegenwoordigen op aarde (zoals een zoon zijn vader vertegenwoordigt en leeft op een manier zoals hij van hem geleerd heeft). De Joden begrepen echter al snel dat Jezus claimde dat Hij op een unieke manier God vertegenwoordigde op aarde. Jezus zei dat Hij recht had op gelijke eer als zijn Vader met wie Hij al eeuwig verbonden was (Johannes 5:17-23, 17:1-5). Daarom aanbidden we Jezus samen met de Vader en de Heilige Geest als God. Met ‘Zoon van' is dus geen seksuele voortplanting bedoeld. Het betekent beelddrager, vertegenwoordiger, iemand die de eer van de Vader op het oog heeft.
Moslims zeggen vaak dat ze ook in Jezus geloven. Ze geloven dat Jezus (in de Koran heet hij Isa) een belangrijk profeet was, die wonderen deed en een zondeloos leven leidde. Volgens moslims was de boodschap van Isa op hoofdpunten dezelfde als de boodschap van Mohammed, namelijk onderwerping aan Allah. Het is goed om te beseffen dat moslims Jezus vereren als profeet, maar ‘geloven in' betekent voor een christen toch iets anders. Als je in Jezus gelooft, dan vertrouw je je leven aan Hem toe als je Verlosser en Heer. Moslims geloven niet dat Jezus eeuwig bij zijn Vader was en naar de aarde gekomen is om onze zonden te dragen. Ze geloven zelfs niet dat Hij gekruisigd is.
God hoort en ziet alles wat mensen doen, ook als moslims bidden. Hij reageert daarop zoals Hij wil. Er zijn voorbeelden van moslims aan wie Jezus verscheen in een droom terwijl ze aan het bidden waren. Zo kwamen ze tot geloof in Hem. Dat betekent niet dat het voor God niet uitmaakt hoe je bidt. Bidden begint niet bij jou. God is al op zoek naar je, voordat jij Hem zoekt. Daarom zond Hij Jezus naar ons toe, om de kloof tussen Hem en ons te overbruggen. God verlangt ernaar dat ons gebed een antwoord van geloof is op zijn uitgestoken hand naar ons toe. Daarom heeft Jezus ons ook geleerd om te bidden in zijn Naam (Johannes 16:24-27). De islam ontkent dat Jezus door zijn offer de weg tot God heeft vrijgemaakt. Moslims die tot geloof in Jezus komen, leren dus een andere manier van bidden.
Moslims zeggen meestal dat je niet zeker kunt weten of je in het paradijs komt. Alleen God spreekt het laatste oordeel uit. Wie ben jij als klein schepsel dat je meent te weten hoe dat oordeel luidt. Toch leren de meeste moslims, dat je uiteindelijk wel in het paradijs komt als je als een goed moslim hebt geleefd. Alleen moet je na je dood misschien eerst nog een periode boeten voor je zonden.
Het geweldige nieuws van het evangelie is dat je wél zeker mag zijn van verlossing. Maar niet omdat je goed genoeg hebt geleefd. Verlossing is zeker omdat Jezus zijn leven heeft gegeven als losgeld voor velen (Marcus 10:45). Als je op Hem vertrouwt, geeft God een nieuw begin in je leven dat verbonden is met Jezus en sterker is dan de dood (Johannes 6:40).
De islam zegt dat Jezus niet gekruisigd is voor onze zonde. Je moet zelf zo veel mogelijk goed doen en kwaad nalaten. Maar als Jezus toch de enige is die ons redden kan en ons een nieuw en eeuwig leven in vrede met God kan geven.....dan is het gevaarlijk om niet op Hem te vertrouwen.

Veel moslims zijn hier gekomen omdat ze werden uitgenodigd! Ze werken hard en zetten zich in voor onze samenleving. Een aantal van hen heeft een negatieve houding naar de samenleving. Soms komt dat omdat ze gefrustreerd zijn. Ze hebben hun schoolopleiding niet afgemaakt en vinden geen werk en missen respect. Sommigen zijn boos op de westerse wereld die de moslimwereld aanvalt en een goddeloze manier van leven verspreidt over de wereld. Ze willen dat overal de islamitische manier van leven wordt overgenomen. Een heel klein aantal van hen wil dat met geweld veranderen. Gelukkig neemt onze overheid de dreiging die daarvan uit gaat serieus. Voordat je daar over in paniek raakt moet je wel bedenken dat het om minder dan 1% van de bevolking gaat!.

Op sommige punten ben je het misschien met de kritiek van moslims wel eens. Want als christen ben je ook niet blij met alles wat in onze samenleving normaal wordt gevonden (hoop ik). Maar Jezus heeft ons geleerd dat we niet door strijd deze wereld in positieve zin kunnen veranderen, maar door op Hem te vertrouwen en je medemens te dienen.

Dat hangt ook van jou af. Het aantal moslims neemt de laatste jaren niet meer zo sterk toe. Wel wordt de islam veel zichtbaarder in de samenleving omdat de jongere generatie met moslimachtergrond veel beter is geïntegreerd in de samenleving. Vroeger zaten moskeeën ergens in een fabrieksloods, tegenwoordig staan er nieuwe gebouwen op soms prominente plekken. Moslims zijn volop aanwezig in de media en het internet en richten scholen en stichtingen op. Door immigratie en geboorte-overschotten groeit de islam nauwelijks meer. Het CBS verwacht dat het aantal moslims op grond daarvan tussen nu en 2050 van 6% naar 7% groeit. Maar we hebben het over geloof in God. Welke moslims zullen zich bekeren tot het christelijke geloof of seculier worden? Welke Nederlanders zullen er moslim worden? Hoe zit dat bij jou zelf? Twijfel je zelf aan je geloof, of vertel je anderen over Jezus?

Het hennafeest is voor het overgrote deel gewoon een gezellig familiefeest rondom de bruid voorafgaand aan de bruiloft, zoals het er in allerlei vormen in veel culturen is. Er wordt gedanst en er worden geschenken gegeven. Daarnaast wordt de bruid ook met henna mooi beschilderd. Dat laatste wordt meestal gecombineerd met het uitspreken van islamitische teksten. Het is een mengeling van officiële islam en volksgeloof. Men verwacht er zeker bescherming tegen het kwaad van en een zegen op het huwelijk.

Dat betekent volgens ons niet dat je er als christen niet bij kunt zijn, maar wel dat je tijdens dat ritueel wat afstand neemt en niet uitbundig staat mee te klappen. Meedoen met een ritueel hoef je niet tijdens zo'n feest. Zeker is zo'n hennaparty een goede gelegenheid om via een geschenk een tekst mee te geven waarin duidelijk wordt dat alleen bij Jezus als goede herder ons leven veilig is en dat Jezus onze eigenlijke bruidegom is. Dat kun je je vriendin natuurlijk ook vertellen op of rondom dit feest. Jezus zendt ons uit in deze wereld om getuige te zijn en beloofd ons dat Hij daarin alle dagen met ons zal zijn.

Een christen hoeft zich bij het kopen van eten niet af te vragen of een product halal is of niet. Dat is iets waar alleen moslims die zich aan de islamitische wetten houden, zich druk over maken. Alles uit Gods schepping mogen we dankbaar gebruiken zolang we onze gezondheid er niet mee schaden. Halal is een Arabisch woord en betekent 'toegestaan'. Er wordt mee bedoeld dat iets wat je doet of iets wat je eet of drinkt toegestaan is volgens de islamitische wetten. Niet alle moslims hebben dezelfde regels en regels veranderen ook met de tijd. Een speciaal teken of het woord halal op ene product is iets van de laatste jaren. Vroeger waren moslims tevreden als er geen (sporen van) varkensvet of alcohol in het eten zat. Tegenwoordig wil men een halalverklaring bij allerlei producten en let men ook op E-nummers die wijzen op gebruik van varkensvlees.

Over halalproducten wordt de naam van Allah afgeroepen. Maakt dat verschil?

Wanneer vrome moslims zelf slachten, spreekt iemand een bepaalde formule uit: de “bismillah” -In de naam van God de Barmhartige, de Genadevolle- en de “takbier” - God is groter. Dit soort spreuken worden door strikte moslims talloze malen per dag uitgesproken bij de meest uiteenlopende handelingen, zoals het bezoek aan de WC. Als de monteur van je auto een moslim is, heeft hij het misschien ook over de reparatie uitgesproken. De leer schrijft namelijk voor dat je het moet uitspreken bij alles wat je begint te doen. Die handeling is geen offerritueel. Het is pas van de laatste jaren dat moslims er een punt van maken dat degene die het eten nuttigt alleen vlees mag eten als de slager dit heeft gezegd. Vroeger ging het meer om de verantwoordelijkheid van degenen die het voedsel bereidden.

En bij het jaarlijkse Offerfeest? Meestal is er met dit vlees niets anders gebeurd dan anders bij een islamitische slager gebeurt. Alleen heeft het nu als extra betekenis dat de moslim die het laat slachten daar een goede daad mee verricht waarvan hij/zij verwacht dat God die beloont. Wordt je tijdens het offerfeest door moslims uitgenodigd mee te eten, dan is het in navolging van wat Paulus in 1 Korinthe 8 en 10 schrijft geen bezwaar om mee te eten. Je dankt God voor je eten in de naam van Jezus en gebruikt de gelegenheid om over het offer van Christus te spreken. De meeste moslims die christen zijn geworden maken geen bezwaar tegen het gebruik van vlees van een islamitische slager. Tegelijk is het wel begrijpelijk dat sommige bekeerlingen liever afstand nemen van vlees dat speciaal voor het Offerfeest is bedoeld. Van islamitische rituelen gaat voor sommigen nog steeds een grote geestelijke druk uit.

De opkomst van halalproducten in de supermarkt neemt toe. Een bewijs van islamisering?

We moeten er als samenleving voor waken dat moslims steeds meer eisen gaan stellen in algemene instellingen, alsof niet-moslims zich ook als moslim moeten gaan gedragen. Het is redelijk dat er in zorginstellingen en openbare instellingen ook eten wordt aangeboden waar geen varkensvlees of alcohol in zit. Maar aan de eis dat het halalproducten zouden moeten zijn, hoeven we niet meewerken. We dienen moslims er niet mee om hen te helpen hun leven steeds wettischer en onzekerder te laten worden. In plaats daarvan mogen we hen steeds weer wijzen op de zekerheid die het offer van Christus brengt.

Scroll naar boven