Spring naar content

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van onze dienstverlening

Artikel 1. Toepassing
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van stichting Evangelie & Moslims te Amersfoort, verder te noemen Evangelie & Moslims, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zoals deze door Evangelie & Moslims gepubliceerd worden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Evangelie & Moslims zijn vrijblijvend. Evangelie & Moslims behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zonder aankondiging vooraf de prijzen te wijzigen.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Evangelie & Moslims. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 Evangelie & Moslims biedt producten en diensten aan voor mensen die de missie van Evangelie & Moslims ondersteunen. De vermelde prijzen geven aan wat voor ons de directe kosten zijn. De totale kosten voor ons zijn meestal veel hoger. Uw betaling via deze winkelwagen is een vrijwillige gift waarmee u onze missie ondersteunt. Deze betaling is niet verplicht. U bent vrij om een ander bedrag als gift te geven om onze missie te ondersteunen, of niets te betalen, maar in deze gevallen is Evangelie & Moslims vrij om de bestelling niet uit te voeren wanneer Evangelie & Moslims vindt dat de levering niet bij haar missie past of haar teveel kost. In dat geval brengt Evangelie & Moslims u op de hoogte van deze annulering. Mocht u dan al een gift voor deze levering overgemaakt hebben, dan betaalt Evangelie & Moslims u het bedrag dat u heeft overgemaakt terug.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s.
3.3 Overmaking van een gift of betaling van een activiteit kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld.
3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien Evangelie & Moslims haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.
3.6 Indien u met betaling in gebreke bent, is Evangelie & Moslims gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende nieuwe overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.7 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten wijzigen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, gelden de prijzen zoals deze waren ten tijde van de betaling.

Artikel 4. Verzend- en administratiekosten
4.1 Elke zending van lectuur of materialen wordt apart gefactureerd. 
4.2 De verzend- en administratiekosten worden in het bestelproces zichtbaar gemaakt. Het staat Evangelie & Moslims vrij om producten niet te leveren idien de verzendkosten niet zijn vergoed.

Artikel 5. Levering
Alle door Evangelie & Moslims opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. Eventuele betalingen zullen indien de producten compleet en onbeschadigd zijn geretourneerd, binnen 30 dagen worden gerestitueerd.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Evangelie & Moslims verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Evangelie & Moslims geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Evangelie & Moslims garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Evangelie & Moslims daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien naar het oordeel van Evangelie & Moslims afdoende is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Evangelie & Moslims de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Evangelie & Moslims te retourneren met gebruikmaking van het formulier voor herroeping dat aan het einde van deze voorwaarden is opgenomen. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product compleet en onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Restitutie van de gehele betaling zal binnen 30 dagen na ontvangst van uw retourzending geschieden.

Artikel 9. Annulering
9.1 Annulering van een activiteit (cursus, conferentie, trainingsdag, etc.) waarvoor u zich heeft aangemeld en betaald, is slechts mogelijk na telefonisch contact of na contact per email met Evangelie & Moslims en nadat Evangelie & Moslims de annulering heeft bevestigd.
9.2 Bij annulering ontvangt u afhankelijk van het tijdstip dat de annulering bij ons bekend is, slechts een deel van de betaalde kosten of vergoeding terug.
9.3 Bij annulering tot 6 weken vóór aanvang van de activiteit blijft u 20% van het bedrag verschuldigd, bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de activiteit blijft u 40% van het bedrag verschuldigd, bij annulering tot 2 weken vóór aanvang van de activiteit blijft u 60% van het bedrag verschuldigd, bij annulering binnen twee weken vóór aanvang van de activiteit blijft u het volledige bedrag verschuldigd en kunnen wij geen restitutie geven.
9.4 Bij annulering binnen 18 uur na aanmelding en betaling, ontvangt u binnen 8 weken het volledige bedrag retour.
9.5 Bij restitutie door Evangelie & Moslims, ontvangt u binnen 8 weken het aangegeven bedrag retour.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Evangelie & Moslims, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Evangelie & Moslims, is Evangelie & Moslims niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Evangelie & Moslims.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Evangelie & Moslims in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Evangelie & Moslims gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Evangelie & Moslims kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan Evangelie & Moslims schriftelijk opgave doet van een adres, is Evangelie & Moslims gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door Evangelie & Moslims gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Evangelie & Moslims deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Evangelie & Moslims in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Evangelie & Moslims vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 Evangelie & Moslims is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en Geschillencommissie
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Disclaimer
In geen enkel geval kan Evangelie & Moslims aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie en/of producten op deze website. De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wanneer er desondanks onjuistheden in voorkomen, zoals foutief aangegeven prijzen als gevolg van tikfouten of foutieve productomschrijvingen, aanvaardt Evangelie & Moslims daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 15. Copyrights
Alle teksten en illustraties zijn © Copyright Evangelie & Moslims. Alle rechten voorbehouden. Overname van delen of gedeeltes van de website www.evangelie-moslims.nl is niet toegestaan. Indien van toepassing berust het auteursrecht van de aangeboden informatie die via de links toegankelijk is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle gebruikte handelsmerken en logo’s.
Alle afbeeldingen en teksten worden beschermd door copyright en zijn eigendom van Evangelie & Moslims. (All images and text are protected by copyright and are property of Evangelie & Moslims)

Artikel 16. Privacy  Stichting Evangelie & Moslims verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt conform onze doelstelling en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.  In de privacy statement zoals u die op onze website kunt downloaden en lezen, kunt u lezen hoe wij hiermee omgaan.

Scroll naar boven