Spring naar content

Wat zijn de verschillen tussen islam en christelijk geloof?

Hieronder lees je de belangrijkste verschillen tussen wat moslims geloven en wat de Bijbel leert op een rij.

God / Allah

Moslims geloven dat God de Schepper is van hemel en aarde en dat we Hem moeten dienen als onze Heer. Allah is het Arabische woord voor God. De Bijbel vertelt ons dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld: Het is de bedoeling dat wij God kennen, liefhebben en eren als een kind zijn vader.

Koran en Bijbel

Moslims geloven dat God via de engel Gabriël in de periode van 610-632 AD boodschappen aan Mohammed dicteerde die hij moest doorgeven aan zijn volgelingen. Na zijn dood is dat verzameld in een boek dat de Koran heet. Moslims geloven dat de hele Koran exact zo door God aan Mohammed is gegeven. Als christenen kunnen we niet geloven dat de Koran van God komt, want veel dingen kloppen niet met de Bijbel en we herkennen elementen uit andere bronnen die we niet vertrouwen. Zo wordt bijvoorbeeld beweerd dat de kruisiging niet heeft plaatsgevonden, wordt er over Jezus geschreven op een manier die haaks staat op de Bijbel, herkennen we verhalen uit apocriefe evangeliën en zien we historische onzorgvuldigheden zoals de suggestie dat, Maria, de moeder van Jezus, de zus van Aaron is. Volgens veel moslims is de Bijbel vervalst, maar daar is geen historisch bewijs voor.

Zonde

Volgens moslims kan ieder mens de regels (wetten) van God houden. Soms weten mensen die regels niet (meer) of worden ze misleid. Als je toch een zonde doet, moet je berouw tonen en je oprecht inspannen om het goede te doen. Veel moslims gaan er vanuit dat je als moslim, wanneer je geen ernstige zonden doet, berouw hebt over je fouten en je inspant om goede daden te doen, mag rekenen dat God je beloont met het paradijs. Misschien moet je daarvoor nog een tijdelijke straf ondergaan. Hierover zijn verschillen de meningen wel onder moslimse theologen. De Bijbel zegt dat wij zonden doen omdat ons hart niet op God gericht is. We zijn verslaafd aan het kwaad en daarom is er zoveel zonde en lijden in de wereld. Alleen door het bloed van Jezus Christus kunnen we van onze schuld bevrijd worden en rechtvaardig voor God staan.

Profeet of Redder?

Volgens moslims zijn profeten mensen die (bijna) zondeloos leven. Ze zijn een voorbeeld voor gewone mensen zoals jij en ik. Jezus is volgens moslims niet meer dan een bijzonder profeet. Dat Jezus van God kwam en onze zonden droeg is volgens moslims echt niet mogelijk en ook niet nodig. Mohammed streed ook als legeraanvoerder voor God.
De Bijbel vertelt dat Jezus van de hemel kwam om onze zonde te dragen aan het kruis. Hij kwam om het weer goed te maken tussen ons en God. Dat kon Hij omdat Hij niet alleen mens was, maar ook God. Wie op Hem vertrouwt, zal God niet veroordelen, maar eeuwig leven geven. (Joh.3:16-18).

Goede daden

Moslims hebben veel regels voor wat je wel en niet mag doen. Volgens hen word je geboren met de neiging om de regels van God te houden en doe je dat ook als je je niet laat misleiden, maar je verstand gebruikt. Soms praten ze ook over punten die je kunt verdienen met goede werken. God weegt volgens hen je goede en slechte daden op de oordeelsdag.
Heilig leven is volgens de Bijbel heel belangrijk. Maar het lukt je alleen als God je leven verandert. Dat doet God door de Heilige Geest bij iedereen die in Jezus Christus gelooft. Stap voor stap. Gebed, Bijbellezen en meeleven met de christelijke gemeente zijn belangrijk om te groeien in je geloof. (Joh. 15:4-5)

Paradijs?

Wie niet in God gelooft gaat naar de hel zegt de islam. Maar moslims die goede daden doen en berouw hebben over hun zonden, gaan naar het paradijs. Dat is een beloning voor je goede daden.
Jezus heeft beloofd dat Hij terug komt. Dan zal er voor iedereen die op Hem vertrouwt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn. Daar mogen mensen weer in vrede met God leven. Dat is geen beloning. Het is genade, want Jezus verdiende die plaats voor ons. (Openbaring 21:1-8)

Basiscursus islam

Wilt u zich meer verdiepen in de islam? Overweeg dan de Insjallah cursus van Evangelie & Moslims. In deze cursus gaat het om de volgende vragen:

  • Wat vraagt God van ons als we met moslims omgaan?
  • Wat is kenmerkend voor het geloof en de leefwijze van moslims?
  • Wat heeft het evangelie moslims te zeggen?
  • Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden?
  • Heeft missionair werk onder moslims zin en hoe kan ik daar aan bijdragen?

> Lees meer over de opzet van de Insjallah cursus en bekijk wanneer er cursussen gepland zijn.

Scroll naar boven