Spring naar content

Sözlük / Verklarende woordenlijst

Allah’ın krallığı (Tanrı’nın Egemenliği)
Bu terim Allah’ın dünya üzerinde bir kral gibi egemenlik sürdüğünü anlatır. Hz. İsa’nın dünyaya gelişiyle başlamış olan bu egemenlik, İsa’nın ikinci gelişinden sonra tümüyle gerçekleşecektir.

Allah’ın oğlu / Tanrı’nın oğlu
Kutsal Kitap’ta ‘birisinin oğlu’ şu anlama gelir: bir gruba ait veya bir karaktere sahip olan birisi, örneğin ‘huzurun oğlu’, peygamberlerin oğulları’. ‘Allah’ın oğlu’ demek ki, Allah’a ait olan birisi. Bu terim Eski Antlaşma’da melekler, krallar ve İsrail halkının tümü için kullanılmaktadır. Oğul kelimesi harfen olarak anlaşılmayacaktır, çünkü Allah bir insan değildir. İsrail halkı veya İsrail’in krallarına ‘Allah’ın çocukları’ denirdi, çünkü Allah onları yaratıp, onlara yol gösterip kurtuluş sağlamıştı. O yüzden İsrail’in tutumu Allah’ın karakterine göre olması gerekirdi, tıpkı bir babanın çocuklarının kendisine benzedikleri gibi. Vaat edilmiş olan kral ve kurtarıcı Hz. İsa Mesih’e ‘Allah’ın oğlu’ denir, çünkü benzetilmez bir şekilde Allah’ın özelliklerini gösterip belli etmiştir. Kendi özü ve karakterinde Allah’ın özünü göstermektedir.

Ferisiler
Hz. İsa Mesih döneminde dindar bir Yahudi mezhebi.

Havari
Hz. İsa Mesih’in elçisi (öğrencisi)

İnsanoğlu
Daniel 7:13’te geçen ve İncil’de Hz. İsa Mesih’in kendisi için kullandığı bir unvan.

İsa
İbranice ismi Yeşua’nın bir şekli. Anlamı ‘Rab kurtarır’ dır.

Kâhinler
Hz. Musa’nın ağabeysi olan Hz. Harun’un evlatları. Allah ve insanlar arasında aracılık yapan ve Kudüst’teki tapınakta Allah’a kurban sunmak gibi dinsel işlerle uğraşan görevli.

Kutsal Ruh
Allah’ın Ruhu. O’nun vasıtasıyla Allah insanların yüreklerinde konuşup çalışmaktadır. Hz. İsa Mesih’in vaadine göre, Allah bu şekilde insanlarla ilişkiye girmek istemektedir.

Mesih
Mesih, ‘meshedilmiş olan’ (Grekçe: ‘hristos’). Peygamberlerin geleceğini önceden haber verdikleri kurtarıcı kral İsa.

Öğrenci (onikiler veya onbirler)
Hz. İsa Mesih’in oniki elçisi (havarisi). Hz. İsa’nın ölümünden sonra, onbir elçi kaldı, çünkü Yahuda adındaki öğrenci de ölmüştü.

Paskalya (Fısıh) bayramı ve Pentikost bayramı
Fısıh bayramı ilkbaharın başında kutlanan ve iki hafta süren bir bayramdır. Bu bayramda İsrail halkı Mısır’daki kölelikten kurtuluşunu kutlar. Bu kurtuluş Hz. Musa’nın zamanında yer almıştır. Fısıh bayramında Yahudiler Hz. Musa’nın günlerinde yapılmış olan antlaşmayı yenilerler, ve bayramı Kudüs’te kutlarlardı. Bu bayramın kutlandığı günlerde Hz. İsa Mesih çarmıha gerilip ölülerden dirilmiştir. Elli gün sonra Pentikost* bayramı kutlanır. Pentikost* bayramında harmanın ilk ürünleri için Allah’a şükredilir. Bu bayram kutlandığı zaman ve Hz. İsa Mesih göğe alındıktan sonra, Allah Kutsal Ruh’unu Hz. İsa Mesih’e inananlara göndermiştir.

Şabat günü
İsrailliler’in dinlenme ve tapınma günü. Cuma günbatımından Cumartesi günbatımına dek sürer.

Sadukiler
Yahudilik’te akılcılığı savunan bir mezhep. Sadukiler, Eski Antlaşma’dan yalnız Musa’nın kitaplarını kabul eder, ölümden sonraki yaşam, diriliş, cennet, cehennem düşüncesine ve cin, melek gibi doğaüstü varlıklara inanmazlardı.

Sinagog
Yahudilerin Allah’a tapındıkları binadır. Ayrıca bu binada Allah’ın kutsal kitabı öğretilir. Yahudiler’in her şehirde veya topluluğunda bir sinagog vardır.

Tapınak
Tapınakta İsrail halkı Allah’a tapınıp O’na kurbanlar sunardı. İlk tapınak kral Süleyman tarafından Kudüs’te inşa edilmiştir. Ondan önce Yahudiler bir tapınma çadırında Allah’a tapınıp kurban sunardı. Bu çadır Hz. Musa tarafından inşa edilmişti. İlk sefer yerle bir edildikten sonra tapınak yeniden inşa edildi, fakat son kez yerle bir edildikten sonra artık bir daha inşa edilmemiştir. Yahudi halkı sırf tapınakta Allah’a kurban sunardı.

Tapınma çadırı
Bkz.: tapınak

Vergi görevlisi
Hz. İsa Mesih zamanında Roma İmparatorluğu adına Yahudi halkından vergi toplayan ve bu yüzden sevilmeyen kişi.

 

Scroll naar boven