Spring naar content

Privacy statement Evangelie & Moslims

versie 9 oktober 2020

Stichting Evangelie & Moslims verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt conform onze doelstelling en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

-de door relaties van Evangelie & Moslims verstrekte persoonlijke informatie en

-de data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verkrijging en verwerking van uw gegevens

-Evangelie & Moslims houdt een relatiebestand bij van mensen die een beroep hebben gedaan op de dienstverlening van Evangelie & Moslims of die Evangelie & Moslims ondersteunen met een financiële gift. Een beroep op de dienstverlening kan zijn het volgen van een training, het aanvragen van lectuur, het aanvragen van ons blad Oriëntatie of onze digitale nieuwsbrief, de vraag om ondersteuning door een kerk, werkgroep of individueel gemeentelid voor missionair werk. Tenzij mensen anders hebben aangegeven, worden de relaties van Evangelie & Moslims regelmatig benaderd met een verzoek om het werk van Evangelie & Moslims te steunen door gebed en een financiële bijdrage.

-Wij verzamelen persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, en indien noodzakelijk bankgegevens en kerkelijke betrokkenheid) om u om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren of om u te vragen om financiële ondersteuning daarvan. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website of via telefoon of email wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, bladen, cursussen of activiteiten, wanneer u lectuur aanvraagt of een gift geeft of machtiging afgeeft.

Evangelie & Moslims maakt van tijd tot tijd gebruik van diensten van derden om het relatiebestand te actualiseren. In alle gevallen vragen wij u om daar expliciet toestemming voor te verlenen.

-Al deze gegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt conform onze doelstelling voor het doel waarvoor u toestemming hebt gegeven en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

-Een accountant controleert of wij uw giften gebruiken conform onze doelstelling. Een accountantsverklaring vindt u aan ieder jaarverslag gehecht en wordt op onze website gepubliceerd.

Bezoek aan onze website

Deze website van Evangelie & Moslims gebruikt enkele anonieme cookies, die voor de gebruiker functioneel zijn, zoals het onthouden wat er in het winkelmandje zit en wat er in een formulier is ingevuld. Daarnaast zijn er anonieme cookies voor sitegebruik-analyse. Alle bewaarde gegevens zijn anoniem, uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

-U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Evangelie & Moslims is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Evangelie & Moslims, Postbus 2060, 3800 CB Amersfoort.

-U kunt uw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van Evangelie & Moslims: 033–465 92 90, per e-mail: info@evangelie-moslims.nl of schriftelijk aan Evangelie & Moslims, Postbus 2060, 3800 CB Amersfoort.

-U kunt ons op bovenstaande wijze ook verzoeken uw gegevens niet langer te gebruiken en zodra dat mogelijk is te vernietigen. Hieraan zullen wij altijd direct gehoor geven. Technisch is het niet altijd mogelijk alle informatie direct te vernietigen. Financiële transacties moeten wij op last van de Belastingdienst 7 jaar bewaren. Wij zullen echter altijd het gebruik van uw gegevens direct stopzetten zodra u ons daartoe verzoekt.

Afmelden e-mail nieuwsbrieven en sociale netwerken

-Iedere digitale nieuwsbrief gaat vergezeld van een link waarmee u zichzelf kunt afmelden. Met deze afmelding stopt de toezending van nieuwsbrieven direct en worden uw gegevens op de nieuwsbrieven-server direct gewist.

-U kunt zich ook telefonisch afmelden via de administratie van Evangelie & Moslims: 033–465 92 90, per e-mail: info@evangelie-moslims.nl of schriftelijk aan Evangelie & Moslims, Postbus 2060, 3800 CB Amersfoort.

-Sociale netwerken die Evangelie & Moslims zijn zo ingericht dat deelnemers zelf beheer hebben over het in- en uitschrijven en de vraag welke gegevens van hen zichtbaar worden.

Bewaartermijn

-Gegevens van financiële transacties bewaren wij tenminste 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

-Overige gegevens bewaren wij zolang u gebruik maakt van onze dienstverlening, zolang er sprake is van missionaire samenwerking, of zolang u ons werk financieel steunt, tot het moment dat u aangeeft dit te willen beëindigen.

Beveiliging

Evangelie & Moslims heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

Evangelie & Moslims houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vindt u aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Evangelie & Moslims
t.a.v. de heer J.K. Boersema, functionaris voor gegevensbescherming
Postbus 2060
3800 CB Amersfoort
T: 033 465 92 90 E: jkboersema@evangelie-moslims.nl

Scroll naar boven