Spring naar content

Powerpointpresentaties van Arabische liederen met Nederlandse transcriptie en vertaling

Op deze pagina vindt u de Powerpointpresentaties van meer dan 200 Arabische christelijke liederen die gebruikt kunnen worden bij kerkdiensten en samenkomsten waar men ook Arabische liederen wil zingen.

Deze powerpoints mogen vrij gebruikt worden zolang het auteursrecht van Evangelie & Moslims en dat van de auteurs van de teksten wordt gerespecteerd en de powerpoints door degene die ze heeft gedownload niet worden verspreid, gemanipuleerd, gepubliceerd op het internet, of voor commerciële doelen wordt gebruikt. Door te downloaden van deze pagina stemt degene die dowloadt met deze bepalingen in.

238 Arabische liederen

lied 1 abaana ladhie
lied 2 Ayyoehal qoedoes
lied 3 Enta aziemoen
Lied 4 Arraboehoe Allah
Lied 5 Ihtifie yaa koellil ard
Lied 6 lem tara - Geen oog heeft gezien
lied 7 ya sayyidi lamma
lied 8 Baariki
Lied 9 Araaka ilaahi araak
lied 10 hadha hoewa   KERST
Lied 11 hoewa dha saara lailon opw. 400
Lied 12 Al massiehoe ljawma qaama
lied 13 Hij is Heer Ne.En.Ar.Fa.
lied 14 ismoeka rabbi
lied 15 Ash doe lakaa
Lied 16 Bimaraahim
Lied 17 Jasoe oe maa adjwadahoe
Lied 18 oechibboeka rabbi jasoe
lied 19 Bahroe mahabbatil (Havvanaguila)
lied 20 king of kings Ar.En.Fa
Lied 21 Nasjkoeroe Koella chien
lied 22 wonderbare Raadsman yaa áZiemoen KERST
lied 23 Ma li siewaak
Lied 24 mithla adziemi rachmatik
Lied 25 sjoekran lillaahi
Lied 26 Allahoe ladhie lanaa
lied 27 inni la rafioen
lied 28 rabbi anta tastatioe
Lied 29 beina yeddeik</a
Lied 30 chanaanaka ya rab al-akwaani
Lied 31 Laa taghoedda ttarfa annie
lied 32 Koelloe mali , Alll to Jesus En.Ar.
Lied 33 Ajoehaal facharil azam
lied 34 hal jastatie oe rrabboe
Lied 35 salibi kan badalek
lied 36 lemma da ani rabbi
lied 37 harrarni jasoe
lied 38 dammi jasoe
lied 39 Afrachna biek
lied 40 oemri ma
Lied 41 Salamek fakel oe oel fina
Lied 42 Qalboeh chanayyin
Lied 43 Ardjoek jabni ta aal
Lied 44 we mahma tkoeni
Lied 45 Ghannoe me aja
lied 46 terniem terniem terniem
lied 47 ta ala ja rabbib roehak
Lied 48 chaqqak daa fie araadienaa
lied 49 Djaayien yaa abaana
Lied 50 Ma endi shi
Lied 51 Haa aatie bitiebie
lied 52 Inna hazhaljoum Ne.En.Ar.Fa.Ru.
lied 53 Oetloeboe malakoet Allah
Lied 54 haja nah tifoe amamer rab
Lied 55 ma ahla masakinek
lied 56 nasibi hoewa rabboe
Lied 57 Narfawka fawqal djamiii
lied 58 Jaa abaana lastoe adrie
lied 59 Halliloeja arraboe salichoen
lied 60 nowalli mezjdaka
Lied 61 shaabak
lied 62 Oewet hoedhoerak
lied 63 lil moentaha
lied 64 Jellie amaamek hayati
lied 65 Fi waqti dhafi
Lied 66 adnoe iliek
Lied 67 Ana gélek qalbi dhaliel
Lied 68 al masieh qaam
Lied 69 Alawta djeddan
Lied 70 Hoewal ielahoe rabboel galiqati
Lied 71 Kallal tassanata
Lied 72 Djoendoes sama KERST
Lied 73 Almadjdoe laka
lied 74 Agiezen soerata abdin
Lied 75 Qasatil hobbel adji bi
Lied 76 Hal li jasoe min mathiel
lied 77 anta lil men
lied 78 qad mata bissalieb
Lied 79 Ja sayyedie imla qalbie
Lied 80 Anta toechattimoel qoejoed

Lied 81 Ati ieleika
Lied 82 Fie barriaatil fitoeri
lied 83 innanie rabbi aarifoen dhanbi
Lied 84 Salamoen jesoedoe hayati
lied 85 Ma aa dja bal na matoeli Ne En Fa Ar
Lied 86 Man ana li
Lied 87 Assaakinie fie sitrie rabbil qadier
Lied 88 oershaliemoe fissamaa
lied 89 Ja sayyidie in lam jaser
Lied 90 Ja saachibal chanaan
Lied 91 Ma doemta
Lied 92 Athiqoe ja sayyidi
lied 93 Bi choebika rabie
Lied 94 rabbie raie jaw salamie
Lied 95 Iz dagaltoe qoedsaka
Lied 96 ta aloe ta aloe jaa ta aba
lied 97 loela moetissalb
Lied 98 illie bi azieni
Lied 99 Enta qa idna jasoe eybaar
lied 100 Hosanna NeEnAr
Lied 101 Abrien daisien
Lied 102 inta moesh lidhikrayaat
Lied 103 Sinin tawila madat
Lied 104 isma soeragi ja sajedie
Lied 105 Ja sayyidiel habieb
lied 106 Hoenaak fie beit el aab
lied 107 Ja rabboe sagrati Ne.Ar.En.
Lied 108 La mithla laka
lied 109 Arraboe alen
Lied 110 Sallamtoe qalbi
lied 111 halleluja wadata llbahri
Lied 112 Mostahiq qi koelliel madjd
Lied 113 Ma achla soedjoed
lied 114 Tasbieh lil Rabbi
lied 115 Antal lachnillie bighaniyyah
Lied 116 jalli badeter rechla ma-aja
Lied 117 Lismak ja fadina
lied 118 Inta hadaf ahdafil omril ana
Lied 119 ana machtadj lam set roechak
lied 120 beghanni beniel naas
lied 121 Malikel moeloek
lied 122 Allah bjedamni
lied 123 Bamiel aliel we aref
lied 124 zidoel masieh tasbieh
lied 125 Ana ina aswad
lied 126 Ashwa lilbaraka
lied 127 Di iedeek
lied 128 Arfien eli amal shamsoe
lied 129 Ielahna aziem
lied 130 Jallie moetti badali
lied 131 Mat allemtesch
lied 132 Naqtariboe men arshika
lied 133 Lailatel mielaad KERST
Lied 134 yaa sayyidi kam kana qaasian
Lied 135 Loelen n ama
lied 136 Roeh Allahi nahnoe nasel
lied 137 djawanie liek
lied 138 Siediel masieh ja moelei
lied 139 Jasoe hoewa Raa iena
lied 140 fawkal djamie
lied 141 shabie ja rabie binadie
lied 142 Biethiqa ataqadamoe
lied 143 Mien Gerek
lied 144 Sheilek fie albie
lied 145 Ana aizek inta
lied 146 Djietlek
lied 147 Thabbet
lied 148 soeltanek azam soeltaan
lied 149 Jallen hai
lied 150 Heyyoen hoewar raboe ielahie
lied 151 Alemnie
lied 152 Egtabernie ja allaah
lied 153 Anta malikoena
lied 154 Al abwaab
lied 155 farrahtie albie
lied 156 tesbiehak jemlel
lied 157 lie ielahna
lied 158 ana djei
lied 159 qol kallima
lied 160 Noebarikoeka

lied 161 Roeh allah nad'oeka
lied 162 Ikliloe hoe madfoeroen LB 183
lied 163 Moessattaroen
lied 164 Ismaha
lied 165 Lamset shifa
lied 166 Sa adnoe
lied 167 El moemenel
lied 168 Rabbiedj alannie
lied 169 Ana biek
lied 170 Biek afrahie
lied 171 Ta ala ja fadiena
lied 172 intel malikel wahied
lied 173 Amien ta ala
lied 174 Hal atroeqoe baabaka
lied 175 Rabbidj al fi salatie haja
lied 176 Allah bitkellem liyyao liek
lied 177 Sa aloezoe bihednika
lied 178 At-ab kitier
lied 179 Ataina binkisaar
lied 180 Ja sayyidie rabbiel aziem
lied 181 Intazirir rabba ja nafsie
lied 182 Sallemtoe omrie fie jadeika
lied 183 Goednaa ala djabel aalie
lied 184 Nefrah biek ja masiehna
lied 185 Ana batloeb madjdak
lied 186- Lau kaana ghairoeka sayyidie
lied 187 Ja gaaliqil akwaan winnaas
lied 188 Tasbieh je-laalek wiezied
lied 189 B2- 275 dafie mien jehessie bieh
lied 190 B2 -36 goeznie bie qoerbie qalbika
lied 191 arrabboe hannanoen warahiem
lied 192 oemoer allaah adjieba
lied 193 jaa knisa oemi
lied 194 Hajatna aishinha
lied 195 ma malaak illaahie djoendoe KERST
lied 196 fal tastarich qoeloeboekoem KERST
lied 197 bilahdanil abawi-ja albak
lied 198 Kontif tienel hamma basie
lied 199 Inta azaam arwa
lied 200 ahla ma fie hajatie
lied 201 rabbie jasoe el galie
lied 202 Shibaie fiek bartewie mennaak
lied 203 albiet alla biek
lied 204 esmek da fo asamina
lied 205 anta tahtammoe bie
lied 206 (Q)oelobil moeloekie
lied 207 shabel masieh jerannem -
lied 208 Jasoe ismoe adjieb KERST
Lied 209 Sammam toe aanie. I have decided
lied 210 Allahoe hobboen
lied 211 Soufa adgoeloe
Lied 212 anta madjiedoen. U zij de glorie
Lied 213 -Sjoekran min koelil qalb
lied 214 Fauqa koeli qoewaten. Meer dan rijkdom
lied 215Ta’ála ja ammaánoe-iel. O kom, o kom, Immanuël KERST
Lied 216 lidoenjanaa Qad atayt. Hij kwam bij ons
lied 217 Akra indzjilek. Lees je bijbel
Lied 218 Raabi nawwar. Heer, uw licht en uw liefde
Lied 219 bi-ismikal jawm. Wij zijn hier bijeen
Lied 220 anta hoewal goebzoel hayaati. Als een hert
lied 221 haloemma bina. Komt laten wij aanbidden KERST
Lied 222 jaa toera ayyoe sadieqin. Welk een vriend is onze Jezus
lied 223 Qoedoes, Jasoea qoedoes
Lied 224 Nachnoe nôlin
lied 225 Amma ana
Lied 226 Qoedoes anta
lied 227 Askoenoe tachta zillie
Lied 228 Aizienek enta wachdek
Lied 229 Hal djelesta fie
Lied 230 Aiza ‘oddie hayaati
Lied 231 Shagsoehoe tabiebo nefsi
Lied 232 Biefadlie nematika
Lied 233 noesabbeh ismaka
Lied 234 Moegalisie zoebeht
Lied 235 Noeazzem damaka _
Lied 236 Adgoeloe liqoedsika
Lied 237 Laulas saliboe
Lied 238 Rabbi ana ajez aranem liek. Heer ik prijs uw grote naam KERST

Scroll naar boven