Spring naar content

Nederlandse gebedskalender tijdens Ramadan 2019

Publicatiedatum: 17 april 2019

Evangelie & Moslims heeft weer een gebedskalender voor christenen samengesteld, om tijdens de Ramadan (6 mei – 4 juni) te bidden voor moslims in Nederland.

Waarom bidden tijdens de Ramadan

Tijdens de Ramadan zijn veel moslims serieuzer bezig met hun geloof en op zoek naar een ontmoeting met God. Moslims geloven dat tijdens Ramadan de hemel meer open is. En dat dit de tijd is waar ze meer zeker kunnen zijn van Gods zegen en vergeving. Al vele jaren zien christenen werldwijd dat als een goede aanleiding om juist ook voor moslims te bidden, dat Jezus Christus zich aan hen bekend maakt.

Bewust worden van moslims in Nederland

Het is goed om bewust te zijn van wat er allemaal speelt onder moslims in Nederland. Dat helpt ons om gericht te bidden en de onderwerpen bij God brengen, met als doel dat meer moslims tot geloof in Jezus Christus komen.

Gebed verandert ook onszelf
Gebed verandert harten van onszelf en van moslims. Door gebed gaan we ook zelf anders naar de moslims om ons heen kijken en wordt ons hart zachter. Dit is een mooie bijkomstigheid. Gebruik deze tijd ook om met uw moslimvrienden te praten over God en hoe Hij zich aan uzelf openbaart.

Gebedskalender

De kalender is hieronder te zien, en is bedoeld om dagelijks te volgen. De hele kalender downloaden en uitprinten kan ook (pdf). Ook meedoen op Facebook is mogelijk.

6 mei

Vandaag begint voor moslims de maand Ramadan. Een maand waarin moslims meer bezig zijn met de inhoud van hun geloof en het zoeken van God. Ze geloven dat de hemel meer open is deze maand. Bid dat terwijl moslims God zoeken, de Heilige Geest hen op Jezus wijst!

7 mei

Bid voor de christenen van moslimachtergrond in ons land. Inmiddels gaat het om een groep van enkele duizenden gelovigen. Zij missen in deze maand de sterke verbondenheid van het samen verbreken van de vasten bij familie en vrienden. Bid dat christelijke gemeenten in hun omgeving zich inspannen voor hen een ‘huisgezin van God te zijn. Bid dat er van beide kanten begrip is en dat men met elkaar meeleeft als de weg zwaar is.

8 mei

Moslimjongeren die christen geworden zijn, ervaren thuis grote strijd met hun families. Er zijn zelfs jongeren die uit huis worden geplaatst. Bid dat jongeren gesterkt mogen worden en van het Licht van Jezus blijven getuigen.

9 mei

De Turkse gemeenschap vormt de grootste moslimgemeenschap in ons land. Grote concentraties wonen m.n. in Almelo-Hengelo, Deventer, Rotterdam en Zwolle-Kampen, maar ook in plaatsen die minder bekend zijn zoals Leerdam. Slechts een heel klein deel van hen is tot geloof gekomen. Bid dat God deuren opent. Bid voor de Turkse samenkomsten in Almelo, Den Haag en Rotterdam.

10 mei

Evangelie & Moslims is bezig met het opzetten van een opleiding die de naam ‘Filippus – opleiding voor evangelisten’ gaat dragen. Het wordt een intensieve en praktische toerusting van één jaar voor (met name) christenen met een moslim achtergrond. Bid dat de mensen voor wie de opleiding bedoeld is, zich zullen inschrijven.

11 mei

Het Somalische volk is één van de minst met het Evangelie bereikte volken. Dank God voor de kleine gemeenschap van Somaliërs in Nederland die christen werden. Bid voor eenheid en volharding in het geloof omdat de druk vanuit de moslimgemeenschap groot is. Dank voor de mooie lectuur die ontwikkeld is en bid dat Somaliërs daardoor het evangelie leren kennen.

12 mei

Veel asielzoekers in Nederland komen uit moslimlanden. Zij verblijven in een azc in afwachting van de uitslag van hun asielprocedure. Bid dat onze overheid rechtvaardig met asielzoekers omgaat en bid voor wijsheid en kracht voor gemeenteleden die afgewezen asielzoekers proberen te helpen.

13 mei

Veel gelovigen met moslimachtergrond zijn eenlingen. Vaak zetten hun ouders hen onder druk om met een moslim te trouwen. Bid dat ze staande kunnen blijven en een christelijke partner vinden. Bid dat ze christelijke principes over gezinsleven en opvoeding leren.

14 mei

Veel moslimvrouwen hebben in hun leven meerdere traumatische ervaringen meegemaakt. Bidt voor herstel en pastorale zorg. Dank God voor de vele vrouwen met wie er contacten gelegd zijn.

15 mei

Steeds meer christenen hebben moslims als collega. Vaak is het contact met hen op geloofsgebied beter dan met een seculiere Nederlander. Bid om vriendschap en vertrouwen tussen moslims en christenen die samenwerken en dat christenen op hun werk vrijmoedig zijn om te vertellen wie Jezus voor hen is.

16 mei

Marokkanen hebben een slechte reputatie onder veel Nederlanders. Veel Berbers (Amazighen, de niet-Arabische inwoners van Noord-Afrika) nemen al generaties lang een negatief zelfbeeld mee. Ze zijn in Noord-Afrika eeuwen als minderheid onderdrukt. Bid dat zij Christus mogen leren kennen en in Hem hun ware identiteit in Gods ogen vinden.

17 mei

Dank God voor de Arabisch-Nederlandse samenkomsten die in de laatste paar jaar zijn ontstaan. Bijzonder vragen we uw gebed voor samenkomsten in Amersfoort, Apeldoorn, Gouda, Goes, Kampen, Leerdam, Rotterdam e.o. , Utrecht en Zeist. Bidt dat moslims de vrijmoedigheid vinden om er naar toe te gaan en dat God zich daar aan hen openbaart.

18 mei

Vandaag is er een trainingsdag van Evangelie & Moslims en Gave voor de nieuwe methode Wereldnieuws. Wereldnieuws is een werkpakket voor kinderclubs met asielzoekers- of migrantenkinderen. Bid dat veel clubs deze methode ontdekken en zich inspannen om asielzoekers- en migrantenkinderen welkom te heten op hun club.

19 mei

Bid voor goede pastorale zorg voor de nieuwe gelovigen in christelijke gemeenten. Bid dat er meer christelijke hulpverleners komen die ook inzicht hebben in de culturele verschillen; misschien wel omdat ze zelf een migrantenachtergrond hebben.

20 mei

‘Filippus – opleiding voor evangelisten’ gaat in september DV beginnen in De Wittenberg in Zeist. Er moet nog veel werk verzet worden, zoals het maken van een studiegids en een syllabus met basisteksten in Nederlands, Arabische en Turks. Dank God voor docenten, vertalers en coaches en bid voor alle voorbereidingen.

21 mei

Bid om wijsheid voor christenpolitici (op gemeente- of provinciaal niveau, in Den Haag of Brussel) die meebeslissen over asielbeleid, integratie, moskeebouw, etc. Ernstige oorlogen in het Midden Oosten en Afrika bedreigen de stabiliteit, miljoenen vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen en duizenden proberen Nederland te bereiken. Bid dat moslims en anderen zien dat christenen opkomen voor gerechtigheid.

22 mei

Bid voor de vele vrouwengroepen die overal in Nederland gestart zijn. Vele vrouwen horen op een laagdrempelige manier de boodschap van de Bijbel. Bid voor de vrouwen die deze groepen leiden, voor de vrouwen die komen en voor de contacten met hen die verder willen gaan met onze Heer.

23 mei

Misschien wonen er moslims in uw straat. Of staat er een moskee in de buurt. Of komt u op andere plekken met hen in aanraking. Bid dat God u gebruikt om zijn liefde aan hen bekend te maken. Durft u alleen de stap niet te maken, zoek dan iemand anders in uw gemeente om mee te gaan.

24 mei

Er zijn niet veel Marokkaanse christenen in ons land. Bid voor de samenkomsten van ‘Het Marokkaanse gezin’ in Amersfoort en voor de samenkomsten van Marokkanen in Utrecht. Eén van onze evangelisten is hier intensief bij betrokken. Bid dat de gemeenschap van Marokkaanse christenen groeit in aantal, eenheid en geloof.

25 mei

Een opleiding zoals ‘Filippus – opleiding voor evangelisten’ brengt veel kosten met zich mee en kan niet starten zonder subsidies. We vertrouwen dat we voldoende financiën bij elkaar kunnen brengen. Wilt u, wil je daarvoor bidden? Bid dat de opleiding aan zijn doel zal beantwoorden: het trainen van christenen met een moslimachtergrond als evangelist.

26 mei

Bid voor de nieuwe asielzoekers die uit Azerbeidzjan, andere Centraal-Aziatische landen en Turkije hier komen. Sommigen staan open voor het christelijke geloof. Bid dat zij een gastvrije christelijke gemeenschap vinden.

27 mei

Sommige moslimouders sturen hun kinderen bewust naar een christelijke school of club. Bid voor het personeel van deze scholen en de leiders van deze clubs. Dat zij wijsheid ontvangen om goed met moslimkinderen om te gaan en in woorden en daden een goed getuigenis geven.

28 mei

Er zijn de laatste vier jaar veel Afghanen gedoopt in Nederland. Bid dat hun geloof zich verdiept en dat ze een thuis vinden in een christelijke gemeente in de omgeving waar ze wonen. Bid dat de openheid onder hen hier zich ook uitstrekt naar Afghanistan. Bid voor de bescherming en vrijmoedigheid van bekeerlingen en hun families in Afghanistan.

29 mei

Het komt soms voor dat kinderen in autochtone christelijke gezinnen zich tot de islam hebben bekeerd. Bid voor de gelovige ouders die in liefde en wijsheid een houding zoeken naar hun bekeerde kinderen.

30 mei

Vandaag is het Hemelvaartsdag. Jezus is niet ‘weg’, maar opgenomen in Gods heerlijkheid en daarom juist altijd en overal bij ons, zoals Hij beloofde.

Bid Voor de moslimvrouwen die tot geloof zijn gekomen. Velen van hen komen hierdoor alleen te staan. Bidt dat ze desondanks mogen groeien in hun geloof, en aansluiting mogen vinden bij andere christenvrouwen.

31 mei

Er is een nieuwe Turks-Nederlandse pioniersplek gestart in Almelo. Wij danken God dat dit mogelijk is gemaakt in deze regio. Bid met ons mee dat God deze samenkomsten verder zal leiden.

1 juni

Nieuwe christenen vanuit de moslimwereld, die elkaar in christelijke groepen en kerken ontmoeten, zijn onderling dikwijls ook erg verschillend qua cultuur, temperament of opvattingen. Onderlinge liefde en eenheid in Christus gaat niet vanzelf. ‘Verdraagt elkaar’, zegt Gods Woord… Wilt u hiervoor bidden?

2 juni

We mogen God danken voor de openheid onder veel Iraniërs voor het evangelie en de velen die de laatste jaren gedoopt zijn. Veel van hen hebben een plekje gevonden in Nederlandse kerken, andere bezoeken Iraanse kerken. Bid dat door hen het evangelie verder ingang vindt bij hun families en andere Iraniërs.

3 juni

De maand Ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest. Bid voor de moslims die geen rust hebben gevonden. Dat zij zullen komen tot Jezus, Die zei: ”Kom naar Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal jullie rust geven”. Bid voor de medewerkers van Evangelie & Moslims dat zij de wijsheid, kracht en de middelen ontvangen goede getuigen naar moslims te zijn, anderen daarbij te helpen en gelovigen van moslimachtergrond verder te helpen.

4 juni

Het Suikerfeest duurt 3 dagen, maar we hopen dat u/jij het hele jaar door blijft bidden voor moslims.

Nederlandse gebedskalender tijdens Ramadan 2019
Scroll naar boven