Spring naar content

Nederlandse gebedskalender tijdens Ramadan 2018

Publicatiedatum: 2 mei 2018

Evangelie & Moslims heeft weer een gebedskalender voor christenen samengesteld, om tijdens de Ramadan (16 mei – 14 juni) te bidden voor moslims in Nederland.

Waarom bidden tijdens de Ramadan

Tijdens de Ramadan zijn veel moslims serieuzer bezig met hun geloof en op zoek naar een ontmoeting met God. Moslims geloven dat tijdens Ramadan de hemel meer open is. En dat dit de tijd is waar ze meer zeker kunnen zijn van Gods zegen en vergeving. Al vele jaren zien christenen werldwijd dat als een goede aanleiding om juist ook voor moslims te bidden, dat Jezus Christus zich aan hen bekend maakt.

Bewust worden van moslims in Nederland

Het is goed om bewust te zijn van wat er allemaal speelt onder moslims in Nederland. Dat helpt ons om gericht te bidden en de onderwerpen bij God brengen, met als doel dat meer moslims tot geloof in Jezus Christus komen.

Gebed verandert ook onszelf
Gebed verandert harten van onszelf en van moslims. Door gebed gaan we ook zelf anders naar de moslims om ons heen kijken en wordt ons hart zachter. Dit is een mooie bijkomstigheid. Gebruik deze tijd ook om met uw moslimvrienden te praten over God en hoe Hij zich aan uzelf openbaart.

De kalender hieronder is bedoeld om dagelijks te volgen. De hele kalender downloaden en uitprinten kan ook (pdf, 3 pagina’s, kies de link op deze pagina). Ook meedoen op Facebook is mogelijk.

Gebedskalender

16 mei

Vandaag begint voor moslims de maand Ramadan. Een maand waarin moslims meer bezig zijn met de inhoud van hun geloof en het zoeken van God. Ze geloven dat de hemel meer open is deze maand. Bid dat terwijl moslims God zoeken, de Heilige Geest hen op Jezus wijst!

17 mei

Bid voor de christenen van moslimachtergrond in ons land. Inmiddels gaat het om een groep van enkele duizenden gelovigen. Zij missen in deze maand de sterke verbondenheid van het samen verbreken van de vasten bij familie en vrienden. Bid dat christelijke gemeenten in hun omgeving zich inspannen voor hen een ‘huisgezin van God te zijn. Bid dat er van beide kanten begrip is, bereidheid tot aanpassingen en meeleven en volharding als de weg zwaar is.

18 mei

Bid dat God vandaag een moslim op uw pad brengt. En dat u hem/haar uw liefde kunt tonen door een vriendelijke groet, een luisterend oor of een arm over de schouder. Bid dat ook andere christenen zo’n houding richting moslims ontwikkelen.

19 mei

De Turkse gemeenschap vormt de grootste moslimgemeenschap in ons land. De laatste twee jaar is er veel spanning in Turkije waardoor veel Turken ook in Nederland geestelijk zoekend zijn. Grote concentraties wonen m.n. in Almelo-Hengelo, Deventer, Rotterdam en Zwolle-Kampen, maar ook in plaatsen die minder bekend zijn zoals Leerdam. Slechts een heel klein deel van hen is tot geloof gekomen. Bid dat God deuren opent. Dank voor de Turkse evangelist Burçin die dit jaar in Rotterdam begonnen is en de anderen van Yeni Yaşam, de Turkse gemeenschap van christenen daar. Bidt ook voor de samenkomsten in Den Haag en Twente.

20 mei

Vandaag vieren we het Pinksterfeest. Uit bijna alle landen ter wereld leven er migranten in ons land. Velen leren snel Nederlands, maar kennen persoonlijk geen christenen of durven niet zomaar naar een kerk te gaan. De website IsaRuhAllah.nl bevat getuigenissen van Nederlandse gelovigen met moslimachtergrond. Belangstellende moslims kunnen zich hier inschrijven voor een geloofs­cursus. Bid dat moslims de cursus gaan volgen en dat God dit gebruikt zodat ze tot geloof komen. Bid dat de coaches hen goed begeleiden en kunnen verbinden met een christelijke gemeente.

21 mei

Het Somalische volk is één van de minst met het Evangelie bereikte volken. Dank God voor de kleine gemeenschap van Somaliërs in Nederland die christen werden. Bid voor eenheid en volharding in het geloof omdat de druk vanuit de moslimgemeenschap groot is. Dank voor de mooie lectuur die ontwikkeld is en bid dat Somaliërs daardoor het evangelie leren kennen.

22 mei

Veel asielzoekers in Nederland komen uit moslimlanden. Zij verblijven in een azc in afwachting van de uitslag van hun asielprocedure. Van de vele vluchtelingen van 2015 hebben duizenden de afgelopen jaren woonruimte gekregen. Bid dat zij hier in aanraking mogen komen met christenen die hen liefhebben en een nieuw leven vinden. Anderen werden afgewezen en zijn nu ‘illegaal’ (ongedocumenteerd). Bid dat onze overheid rechtvaardig met asielzoekers omgaat en bid voor wijsheid en kracht voor gemeenteleden die afgewezen asielzoekers proberen te helpen.

23 mei

Veel gelovigen met moslimachtergrond zijn eenlingen. Vaak zetten hun ouders hen onder druk om met een moslim te trouwen. Bid dat ze staande kunnen blijven en een christelijke partner vinden. Bid dat ze christelijke principes over gezinsleven en opvoeding leren.

24 mei

Dank voor de vele theologische cursussen en opleidingen in ons land op allerlei niveau. Voor christenen met een moslimachtergrond is het echter lastig om een opleiding te vinden die aansluit bij hun achtergrond, ervaring en behoeften. Er zijn verschillende cursussen in het Arabisch. Evangelie & Moslims biedt 3x per jaar een training aan voor Arabische evangelisten. Bid om vrucht en een goede samenwerking met Nederlandse kerken en organisaties.

25 mei

Steeds meer christenen hebben moslims als collega. Vaak is het contact met hen op geloofsgebied beter dan met een seculiere Nederlander. Bid om vriendschap en vertrouwen tussen moslims en christenen die samenwerken en dat christenen op hun werk vrijmoedig zijn om te vertellen wie Jezus voor hen is.

26 mei

Marokkanen hebben een slechte reputatie onder veel Nederlanders. Veel Berbers (Amazighen, de niet-Arabische inwoners van Noord-Afrika) nemen al generaties lang een negatief zelfbeeld mee. Ze zijn in Noord-Afrika eeuwen als minderheid onderdrukt. Bid voor de samenkomsten van ‘Het Marokkaanse gezin’ in Amersfoort en voor de samenkomsten van Marokkanen in Utrecht. Bid dat de gemeenschap van Marokkaanse christenen groeit in aantal, eenheid en geloof.

27 mei

Dank God voor de Arabisch-Nederlandse samenkomsten die in de laatste paar jaar zijn ontstaan. Bijzonder vragen we uw gebed voor samenkomsten in Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen, Leerdam, Rotterdam en Utrecht. Bidt dat moslims de vrijmoedigheid vinden om er naar toe te gaan en dat God zich daar aan hen openbaart.

28 mei

Steeds meer moslims komen op belangrijke posities en bepalen mede het beleid. Denk bijvoorbeeld aan de burgemeester van Rotterdam, Aboutaleb. Bid voor mensen zoals hij. Dat zij mogen bijdragen aan goede verhoudingen tussen moslims en niet-moslims in Nederland. Bid dat juist ook sleutelfiguren tot geloof mogen komen.

29 mei

Bid voor goede pastorale zorg voor de nieuwe gelovigen in christelijke gemeenten. Bid dat er meer christelijke hulpverleners komen die ook inzicht hebben in de culturele verschillen; misschien wel omdat ze zelf een migrantenachtergrond hebben.

30 mei

Onder christenen met een moslimachtergrond groeit de behoefte aan theologische vorming. Zij willen graag meer toegerust worden in het pastoraat en evangelisatiewerk. Evangelie & Moslims is een onderzoek begonnen naar de mogelijkheid om een Nederlandstalige cursus (Bijbels-theologische vorming) op te zetten gericht op deze groep. Bid dat hier een goede opleiding uit voortkomt en dat nieuwe gelovigen ook echt tijd ervoor vrij kunnen maken.

31 mei

Bid om wijsheid voor christenpolitici (op gemeente- of provinciaal niveau, in Den Haag of Brussel) die meebeslissen over asielbeleid, integratie, moskeebouw, etc. Ernstige oorlogen in het Midden Oosten en Afrika bedreigen de stabiliteit, miljoenen vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen en duizenden proberen Nederland te bereiken. Bid dat moslims en anderen zien dat christenen opkomen voor gerechtigheid.

1 juni

In veel plaatsen worden ook deze zomer weer sport-evangelisatieweken gehouden. Vanuit de kerken gaan teams de straat op om sportend contact te maken met kinderen en jongeren en Gods liefde met hen te delen, vaak juist in wijken met veel allochtone jongeren. In Twente zal ook een christelijk sportteam uit Turkije komen helpen deze zomer. Bid voor deze activiteiten.

2 juni

Misschien wonen er moslims in uw straat. Of staat er een moskee in de buurt. Of komt u op andere plekken met hen in aanraking. Bid dat God u gebruikt om zijn liefde aan hen bekend te maken. Durft u alleen de stap niet te maken, zoek dan iemand anders in uw gemeente om mee te gaan.

3 juni

Op verschillende plaatsen nodigen christenvrouwen moslimvrouwen uit om vriendschap te sluiten en iets te delen van het evangelie (bijbelverhalen via “Storytelling”). Bid dat zij door de vriendschap en de Bijbelverhalen heen Jezus mogen ontmoeten. Bid ook voor de vrouwen­werkers die vanuit Evangelie & Moslims zich hiervoor inzetten en voor de plaatselijke christenvrouwen.

4 juni

In veel moslimfamilies is er spanning vanwege de aantrekkingskracht van de radicale islam op met name jonge mannen. Tegelijk heeft de strijd voor IS, waar vele tientallen Nederlandse strijders aan deelnamen, geleid tot ontnuchtering. Bid dat meer moslims tot het inzicht komen dat de radicale islam een valse oplossing biedt en dat vrede en recht alleen bij Jezus en zijn Koninkrijk worden gevonden.

5 juni

In de zomermaanden worden er vanuit diverse plaatselijke missionaire projecten en vanuit stichting Gave gezins- of jongerenkampen georganiseerd waar moslims aan deelnemen. Bid voor Gods tegenwoordigheid, voor wijsheid, inspiratie, voldoende leiding en geschikt weer. Bid dat het tijdens deze kampen tot een geloofsovergave komt.

6 juni

Moslimjongeren in Nederland staan op een kruispunt van vele wegen. Gaan ze in de traditie van hun ouders, kiezen ze voor de hedonistische levensstijl van hun omgeving, of laten ze zich overhalen door salafistische predikers? De keuzemogelijkheden lopen ver uiteen. Bid dat zij in hun zoektocht mensen tegenkomen die hen op Jezus wijzen.

7 juni

Bid voor de nieuwe asielzoekers die uit Azerbeidzjan, andere Centraal-Aziatische landen en Turkije hier komen. Sommigen staan open voor het christelijke geloof. Bid dat zij een gastvrije christelijke gemeenschap vinden.

8 juni

Sommige moslimouders sturen hun kinderen bewust naar een christelijke school of club. Bid voor het personeel van deze scholen en de leiders van deze clubs. Dat zij wijsheid ontvangen om goed met moslimkinderen om te gaan en in woorden en daden een goed getuigenis geven.

9 juni

Er zijn de laatste drie jaar veel Afghanen gedoopt in Nederland. Bid dat hun geloof zich verdiept en dat ze een thuis vinden in een christelijke gemeente in de omgeving waar ze wonen. Bid dat er een opwekking onder dit volk ontstaat zowel hier als in Afghanistan. Bid voor de bescherming en vrijmoedigheid van bekeerlingen en hun families in Afghanistan. Bid voor de samenkomsten voor Afghanen die deze maand worden georganiseerd.

10 juni

Na de zomer beginnen duizenden moslimjongeren te studeren. Er zijn meer dan 30.000 Nederlandse studenten met Turkse of Marokkaanse achtergrond, maar ook veel internationale studenten uit landen als Iran, Indonesië en Saoedi-Arabië. Bid dat ze met studerende christenjongeren in contact komen en zo met het evangelie kennismaken.

11 juni

Bid voor moslims die in contact zijn met christenen dat ze een open hart zullen hebben om het evangelie te begrijpen. Bid dat deze christenen hen zullen meenemen naar de speciale samenkomsten die Evangelie & Moslims hiervoor organiseert en dat deze moslims deze stap zullen durven zetten en dat God tot hen spreekt.

12 juni

Bid voor de vele Syriërs en Irakezen die de laatste paar jaar gedoopt zijn, dat zij volharden in het geloof. Dank God dat een grote groep van hen actief het evangelie deelt met moslims in Nederland en bid voor een goede samenwerking met de kerken. Bid voor de grote conferentie die Evangelie & Moslims begin augustus houdt voor Arabische gelovigen van moslimachtergrond.

13 juni

Veel moslimvrouwen die christen zijn geworden, hebben in hun leven veel dingen meegemaakt (vaak ook in de familie) die hen hebben beschadigd. Bid voor goed pastoraat voor deze nieuwe gelovigen om in de vrijheid van Christus te mogen leven. Bid voor de conferenties die hiervoor worden aangeboden.

14 juni

De maand Ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest. Bid voor de moslims die geen rust hebben gevonden. Dat zij zullen komen tot Jezus, Die zei: ”Kom naar Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal jullie rust geven”. Bid voor de medewerkers van Evangelie & Moslims dat zij de wijsheid, kracht en de middelen ontvangen goede getuigen naar moslims te zijn, anderen daarbij te helpen en gelovigen van moslimachtergrond verder te helpen.

15 juni

Het Suikerfeest duurt 3 dagen, maar we hopen dat u/jij het hele jaar door blijft bidden voor moslims.

Nederlandse gebedskalender tijdens Ramadan 2019
Scroll naar boven