Spring naar content

Gods ware gelaat laten zien

Publicatiedatum: 14 november 2015

Als Gods naam bij laffe aanslagen in Parijs wordt misbruikt, moeten we in onze reactie Zijn ware gelaat laten zien.

Opnieuw is Parijs opgeschrikt door een serie gewelddadige aanslagen. Ongewapende burgers werden in koelen bloede neergemaaid als wraak voor de strijd van Frankrijk tegen de islamitische staat in Syrië en Irak. Reeds lange tijd riep IS op tot het plegen van dit soort aanslagen en kennelijk is een open samenleving heel moeilijk hiertegen te beschermen. Het is teleurstellend dat er nog steeds moslims zijn die zich met dit terrorisme laten meeslepen. De afkeer van de islam zal er bij anderen waarschijnlijk alleen maar groter door worden. Moslimmigranten in Europa zullen als gevolg hiervan nog meer met wantrouwen worden bejegend.

Als we trouw willen zijn aan het evangelie zullen we er als christelijke gemeenschap toch voor moeten kiezen moslimmigranten waardig te blijven behandelen. Ook nu. De aanslagen in Parijs mogen geen aanleiding zijn om moslimmigranten in ons land onheus te bejegenen. Juist als Gods naam wordt misbruikt, moeten we in onze reactie Zijn ware gelaat laten zien. We moeten ons niet in een spiraal van agressie laten meetrekken. Laten kerken zondag net als de afgelopen weken vluchtelingen hartelijk welkom heten. Laten christenen op straat, op school en op hun werk moslims even vriendelijk groeten als anders.

Als er gelegenheid is voor gesprek, heeft het niet veel zin om algemeenheden uit te wisselen over de vraag of de religies vreedzaam zijn of niet. Het gaat om onze concrete persoonlijke omgang met God en met elkaar. Jezus maakte de naam van Zijn Vader in de hemel groot, door onze vijandschap, onze zonde en schande op zich te nemen. Hij stierf voor ons opdat ons leven niet langer op onszelf zou zijn gericht, maar dat we God en onze medemens zouden dienen. Laten we Zijn voorbeeld volgen en concreet in woorden en daden uitdragen. Liefde is sterker dan haat. Laten we ons als christenen wereldwijd inspannen voor recht en gerechtigheid. Laten kerken plaatsen van hoop zijn, waar autochtonen en allochtonen elkaar vinden als ze klein worden bij het kruis van Christus.

Ik ben blij dat er nu een hele andere hashtag rondgaat dan bij de aanslagen van Charlie Hebdo: #PrayforParis Voor wie moeten we bidden? Voor de duizenden familieleden die nu een dode betreuren. Maar niet minder voor de families van de moordenaars en zelfs voor de daders en hun handlangers als die nog rondlopen. Jezus vraagt het bijna onmogelijke van ons. Zijn boodschap staat haaks op die van IS. “Heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe wel degenen die u haten. En bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen.” (Matteüs 5:43 vv).

Cees Rentier, directeur

Gods ware gelaat laten zien
Scroll naar boven