Spring naar content

Gods missie brengt mensen samen

Publicatiedatum: 9 september 2022

Deze titel van ons beleidsplan voor de jaren 2022-2025 slaat op een belangrijk aspect van ons missionaire werk. Veel missionaire initiatieven richting migranten en vluchtelingen bevinden zich nog aan de rand van de kerk. We denken dat voor de toekomst meer samenwerking tussen traditionele kerken en missionaire initiatieven belangrijk is.

Verschillende bewegingen in de kerk

Er is veel in beweging in de kerken waar Evangelie & Moslims aan verbonden is. Veel kerkelijke gemeenten hebben te maken met teruglopende ledentallen. Gemeenteleden zoeken een andere geloofsgemeenschap of beginnen een nieuwe kerk, sommigen verliezen het geloof. De coronapandemie heeft dit proces versneld. Kerken vragen zich af hoe ze moeten inspelen op een veranderende samenleving.

Een heel andere beweging is die van de duizenden christenen van moslimachtergrond die de laatste decennia in ons land gedoopt zijn. Voor hen zijn er in tal van plaatsen pioniersplekken en samenkomsten ontstaan die rekening houden met hun religieuze en culturele achtergrond. Evangelie & Moslims ondersteunt deze pioniersplekken en samenkomsten. We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat er relatief veel migranten en vluchtelingen met moslimachtergrond zelf op zoek zijn en het christelijk geloof willen leren kennen. Daarbij hebben ze specifieke vragen die logisch zijn vanuit hun moslimachtergrond en vaak spelen ook cultuur- en taalverschillen een rol. Dan is het belangrijk dat er bij hen in de stad of regio plaatsen zijn waar ze merken dat ze welkom zijn en waar er voldoende aandacht, kennis en tijd is om goed op hun vragen in te gaan. Dat lukt niet iedere afzonderlijke kerk en daarom vormen nieuwe gemeenten, pioniersplekken en samenkomsten die rekening met hen houden, een belangrijke aanvulling hierop. De afgelopen jaren zijn honderden in dit soort samenkomsten gedoopt.

Perspectief

De vraag is wat het perspectief is bij deze nieuwe initiatieven voor de langere termijn. Vaak worden de nieuwe pioniersplekken en andere samenkomsten voor specifieke doelgroepen door slechts een relatief klein aantal christenen uit de bestaande kerken ondersteund. Maar houd je dat zo vol en hoe voorkom je eenzijdigheden? Als er weinig Nederlandse gezinnen bij het missionaire werk betrokken zijn, hebben de kinderen van de migranten en vluchtelingen ook weinig mogelijkheden voor geloofsontwikkeling die goed aansluit bij hun leeftijd en de samenleving waarin zij opgroeien. Tevens hebben veel moslims die christen worden na verloop van tijd behoefte aan een grotere christelijke gemeente waar ze ook allerlei Nederlandse christenen ontmoeten. Anders dan migrantenchristenen die er soms op gericht zijn zo veel mogelijk een kerkelijke traditie uit het land van herkomst voort te zetten, zijn gelovigen van moslimachtergrond er vaak juist op gericht aan te sluiten bij Nederlandse christenen.

Meer samenwerking

Evangelie & Moslims wil eraan bijdragen dat traditionele kerken en nieuwe missionaire initiatieven meer gaan samenwerken bij het bouwen aan vitale geloofsgemeenschappen. Die samenwerking vindt Evangelie & Moslims belangrijk, omdat we elkaar nodig hebben om te volharden in het geloof. De lessen van een eeuwenoude Europese christelijke traditie en het getuigenis van bekeerlingen uit andere culturen zijn allebei nodig voor de toekomst van de kerk in ons land. In traditionele kerken gaat er vandaag veel aandacht en tijd naar het omgaan met de secularisatie die ons allemaal raakt. Dat is belangrijk, want als het geloof los komt te staan van het dagelijkse leven, volgen we Christus niet meer. Tegelijk kan het heel waardevol zijn dat er ook andere stemmen klinken in de kerk. Migranten en vluchtelingen die vanuit een heel andere achtergrond tot geloof komen. Zij twijfelen niet over de vraag of het evangelie nog geloofwaardig is. Ze hebben hun leven lang zonder geleefd en hun leven is ingrijpend veranderd sinds ze Christus hebben leren kennen. Meer samen optrekken van gevestigde kerken en missionaire initiatieven onder moslims, zou tot versterking van het geloof van beiden kunnen leiden en tot een sterker getuigenis in de samenleving. Gods missie brengt mensen samen.

Tolereren of investeren?

Soms worden missionaire initiatieven door de bestaande kerken slechts ‘getolereerd’ als het initiatief van een paar bevlogen gemeenteleden en als het niet anders kan een tijdje ‘gesubsidieerd’. Het is echter belangrijk dat de leiding van de kerk het juist als haar eigen taak ziet om niet alleen een bestaande traditie voort te zetten, maar ook te investeren in gemeenschapsvorming die ruimte biedt voor nieuwe groepen die willen toetreden tot de kerk. Christenen van moslimachtergrond willen zelf graag bij de kerk horen en waarom zouden we hen niet royaal de ruimte bieden in ons kerkelijk leven? Steeds meer gemeenteleden hebben een periode in het buitenland gewoond of hebben op het werk intensief te maken met andere culturen. Zij verwachten dat hun eigen gemeente daar meer mee doet en dat ze zich daar niet voor hoeven af te zonderen in een missionair project. Jarenlang waren kerkenraden er snel bij om in iedere nieuwe wijk die gebouwd werd al tijdens de bestemmingsplanfase een kerkgebouw te plannen, nog lang voor er mensen woonden. Dat is vandaag op veel plaatsen niet meer mogelijk. Toch wordt er van ons gevraagd om in geloof te investeren in de toekomst van de kerk. Om eraan te werken dat er geen kerkgebouwen verloren gaan, maar dat ze gebruikt worden voor nieuwe gemeentevorming ten behoeve van doelgroepen waaronder God vandaag duidelijk werkt. Niet om etnische kerken te stichten, maar om in het palet van kerken ook gemeenten te hebben waar migranten en vluchtelingen zich snel kunnen thuisvoelen.

Urgentie van dit moment

Kerken worden kleiner en denken over sluiten of samengaan met anderen. Nieuwe kerken ontstaan die zich vaak sterk richten op mensen die al generaties christen zijn en die ze iets nieuws willen bieden. Het is belangrijk dat kerken in dit veranderingsproces ook aan gemeenschapsvorming voor nieuwe gelovigen denken, van wie een groot deel een moslimachtergrond heeft. Als er ergens een kerkgebouw vrijkomt, zouden een of meer grote gemeenten in zo’n plaats de gelegenheid kunnen aangrijpen om een heel aantal gemeenteleden uit te zenden om in dat gebouw een nieuwe gemeente te vormen die specifiek rekening houdt met bijvoorbeeld Arabischtalige of Perzischtalige gelovigen. In Engeland is hier al langere tijd veel aandacht voor en het zou goed zijn dat hier in Nederland ook breder aandacht voor komt. Het is belangrijk om de openheid en mogelijkheden die er vandaag zijn te benutten, voordat we er een of twee decennia later achter komen dat die er niet meer zijn. We geloven dat God ons roept om vandaag samen getuigen van zijn werk te zijn in de samenleving. Gods missie brengt mensen samen.

Cees Rentier

Daar al Amal Zeist Kerkzaal IMG_9976
Scroll naar boven