Spring naar content

Spoorzoeken (10-12jr)

Wat is het verschil tussen de islam en het christelijke geloof?

Spoorzoeken

Mensen zijn op allerlei manieren op zoek naar God of op zoek naar een betere wereld, een paradijs. Er zijn allerlei verschillende godsdiensten en ook mensen die zeggen dat ze niet in God geloven, geloven wel in iets. Misschien vertrouwen ze op zichzelf dat ze de wereld kunnen verbeteren.

Wij kunnen zelf de wereld niet bevrijden van oorlogen, ziekten en zonden. Alleen God kan dat. God heeft ons lief en stuurde daarom Jezus. Jezus Christus is de Messias, de Redder van de wereld. God roept alle mensen op om zich om te keren en op Hem te vertrouwen. Alleen zo is er weer hoop voor een nieuwe toekomst.

Moslims zeggen ook dat ze in God en in Jezus geloven.  Dat is best wel verwarrend. Het is net spoorzoeken tussen al die verschillende geloven.

Ontdek meer

De islam is begonnen met Mohammed, die moslims als profeet vereren.

 • 570 Mohammed geboren in Mekka in Arabië (heet nu Saoedi Arabië). Z'n vader overlijdt kort voordat hij geboren wordt en z'n moeder als hij nog maar 6 jaar is.
 • 595 Mohammed trouwt met Chadiedja.
 • 610 Mohammed heeft een bijzondere ervaring in een grot op de berg Hira, dichtbij Mekka. Moslims geloven dat hij daar een openbaring van God kreeg via de engel Gabriël. Vanaf dit moment begint Mohammed op te treden als een profeet.
 • 619 Chadiedja overlijdt. Later trouwt Mohammed met verschillende vrouwen.
 • 622 De machthebbers van Mekka vinden het niet leuk dat Mohammed hen bekritiseert en hun tradities bekritiseert. Mohammed moet vanwege de verdrukking in Mekka uitwijken naar Medina. Daar aanvaarden de mensen hem als profeet en maken hem de leider van de stad.
 • 622-629 Als legeraanvoerder leidt Mohammed verschillende veldslagen tegen de Mekkanen en neemt uiteindelijk Mekka in. Hierna zijn er steeds meer Arabische stammen die hem als profeet en politiek leider aanvaarden.
 • 632 Mohammed sterft te Medina. Na zijn dood worden de uitspraken van Mohammed waarvan zijn volgelingen geloofden dat ze van God kwamen, verzameld in een boek dat de Koran wordt genoemd.

Er zijn vijf dingen die voor elke moslim verplicht zijn. We noemen dat ook wel de vijf zuilen of pilaren van de islam, omdat het de belangrijkste dingen zijn voor het dagelijkse leven van een moslim. God beloont je volgens moslims als je het houdt en straf je als je het niet doet.

 1. Het uitspreken van de geloofsbelijdenis:' La illaaha illa Allah wa Mohammed rasoel Allah' Dat betekent: Er is geen God dan Allah en Mohammed is de boodschapper van Allah. Deze geloofsbelijdenis heet de sjahaada.
 2. Het vijfmaal per dag bidden in de richting van Mekka. Het moet gebeuren op vaste tijdstippen, na een verplichte rituele reiniging, met vaste bewegingen (vooroverbuigen, knielen, hoofd op de grond), met voorgeschreven bewoordingen (in het Arabisch), bij voorkeur in de moskee. Dit gebed heet de salaat.
 3. Het geven van aalmoezen. 1/40 deel van je inkomsten voor armen, of steun van de islam. Dit heet de zakaat.
 4. Het vasten in de maand Ramadan. 30 dagen lang vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Dit heet sawm.
 5. Het maken van een bedevaart naar Mekka. Eénmaal in je leven naar Mekka om daar allerlei gebeden en wandelingen te maken. We noemen dit de haddj.

Als je islam en christelijk geloof vergelijkt, lijkt het op het eerste gezicht veel hetzelfde. Als je beter kijkt is de kern erg verschillend.

Volgens de islam is Jezus niet gekruisigd en is Hij niet de Zoon van God die er al vóór de schepping van de wereld was.  In het Nieuwe Testament is dat echter waar alles om draait. Volgens moslims was Jezus wel een bijzonder profeet, maar verder een gewoon mens. Verder vind je ook helemaal niets over de priesterdienst en de offerdienst, die in het Oude Testament zo belangrijk zijn.

Het hele idee dat onze relatie met God zo verstoord is, dat alleen God dat goed kan maken door zelf onze zonde weg te nemen, paste niet bij het leven van Mohammed. Bij zijn succesvolle leven als staatsman, paste de weg van het kruis en het lijden niet. De islam zegt dat mensen van nature geneigd zijn om God te dienen en dat ze dat ook kunnen als ze hun verstand en de leidraad (=Koran) gebruiken. De Bijbel is niet zo optimistisch over de mens.

Omdat Mohammed een succesvol staatsman was, streven veel moslims een situatie na, waarin er politieke middelen worden gebruikt om de erkenning van God volgens de regels van de islam af te dwingen. Jezus heeft zijn volgelingen gezegd dat zijn koninkrijk er niet langs deze weg komt.

Verder leert de islam dat de Bijbel vervalst is en dat de Koran voor de Bijbel in de plaats is gekomen. In de Koran zelf staat dat nog niet zo duidelijk, maar dit is in de islamitische traditie steeds nadrukkelijker gezegd. Moslims zeggen soms wel dat ze in alle boeken en profeten geloven, maar als je doorvraagt bedoelt men niet de Bijbel zoals we die kennen en wat de Bijbel over de profeten zegt. In plaats daarvan bedoelen ze wat de Koran en de islamitische traditie zegt dat de boodschap (boeken) van de eerdere profeten zou zijn geweest.

Vreemd?
Scroll naar boven